3. BOJNICKÝ OŠETROVATEĽSKÝ KONGRES

„Nech sa ľudská starostlivosť stane lampášom pre 21. storočie.

Kiež by sme sa lepšie naučili starať o seba, jeden o druhého a celé Stvorenie.“

Po náročnom covidovom období, sa po symbolických troch rokoch podarilo úspešne zorganizovať 3. Bojnický ošetrovateľský kongres, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 26.5.2022 v príjemnom prostredí priestorov Hotela pod Zámkom v Bojniciach.

Organizátorom celoslovenského kongresu bola Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku a odborného garanta námestníčky pre ošetrovateľstvo NsP Prievidza PhDr. Kataríny Svobodovej, MPH. Na spolupráci sa podieľala aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi.

            V úvode kongresu sa ujala slova Mgr. Mária Gatialová, vedúca sestra neurologického oddelenia, ktorá účastníkov kongresu privítala a oboznámila s odborným program i organizačnými pokynmi.  Následne  sa  prítomným prihovorila námestníčka pre ošetrovateľstvo NsP Prievidza PhDr. Katarína Svobodová,  MPH,  ktorej príhovor sa nezaobišiel bez spomenutia náročných časov poznačených pandémiou Covid 19 a taktiež prioritnej úlohy kongresu spočívajúcej v odovzdaní si poznatkov z odboru ošetrovateľstva. Zároveň  pripomenula, že osobnosť sestry môže významne ovplyvniť postoj pacienta k jeho ochoreniu. „Okrem toho, že liečime samotné ochorenie, liečime aj dušu – pomáhame pacientovi, aby mu zlyhania nenavodili ľahostajnosť, frustráciu, depresiu, ale aby sa napriek občasným zlyhaniam nastavil na svoj osobnostný rast.“

Nechýbali príhovory a privítanie hostí ani zo strany ďalších významných zúčastnených osôb, ako sú štátna tajomníčka MZ SR - Mgr. Lenka Dunajová Družkovská, vedúca sestra Trenčianskeho samosprávneho kraja PhDr. Gabriela Opršalová, riaditeľ našej nemocnice Mgr. Peter Glatz a v neposlednom rade aj primátor mesta Bojnice PhDr. František Tám, MBA.

Kongresu sa zúčastnili taktiež MUDr. Elena Strapková Boydová, MPH - námestníčka riaditeľa pre LPS, MUDr. Milan Henčel, PhD. – lekár OAIM, MUDr. Martin Garaj, MPH – primár psychiatrického oddelenia, MUDr. Tibor Štovčík – primár kožného oddelenia, MUDr. Andrej Mihál – emeritný primár neurologického oddelenia.

Po úvodných príhovoroch, pred otvorením samotného kongresu, nasledovalo poďakovanie našim dvom sestrám Júlii Juhanovej a  Zuzane Pastierikovej za získanie prestížneho ocenenia Biele srdce, ktoré sa uskutočnilo 13.5.2022. Toto ocenenie udeľuje  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú v ošetrovateľskej starostlivosti pri lôžku pacienta najmenej 10 rokov a ktoré sa svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami oddane venujú starostlivosti o svojich pacientov. Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starosti. Z už spomínaných sestier sa však kongresu zúčastnila iba Júlia Juhanová, ktorá si prevzala z rúk riaditeľa nemocnice kyticu kvetov. Zuzana Pastieriková sa ospravedlnila za neúčasť na kongrese zo zdravotných dôvodov. 

Cieľom odborného podujatia bolo poskytnúť  zdravotníckym  pracovníkom čo najobsiahlejšie spektrum informácií o nových postupoch, trendoch, edukáciách a tiež odzneli rôzne zaujímavé kazuistiky. Prednášky pútali pozornosť, nie len hovoreným slovom, ale aj zaujímavými video-ukážkami. Najpočetnejšie zastúpenie prednášajúcich bolo z nášho zariadenia, ale zapojili sa aj zástupcovia z miest ako sú Piešťany a Košice.

Podujatie pozostávalo zo štyroch  blokov, v ktorých odznelo 17 odborných prednášok.

Koordinátorkami 1. bloku boli J. Bojková, M. Važanová, ktorých prezentácie sa venovali predovšetkým témam spätým s Covidom (analýza RÚVZ, karanténne odd.), ale aj službám na urgentnom príjme, ktoré sú poskytované bezdomovcom.

Nasledovali témy ako kraniektómia, systémová skleróza, hrudná drenáž, punkčná – dilatačná tracheotómia, ktoré boli súčasťou 2. bloku pod zastrešujúcimi koordinátorkami M. Novákovej, P. Blaháčovej. V 3. bloku dominovali témy z odboru psychiatrie a ortopédie, ktoré uviedli I. Olšiaková, J. Mikulová. Najväčším prekvapením 4. bloku bola mladučká študentka tretieho ročníka Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi,  Soňa Klamárová, ktorá svojim sebavedomím prejavom na vysokej úrovni profesionality a taktiež pútavou prednáškou na tému „Vízia školskej sestry“ zaujala nejedného hosťa. 

Všetky prednášky boli ohodnotené pozitívnym ohlasom. Medzi  jednotlivými odbornými blokmi mohli účastníci navštíviť prezentačné priestory firiem, ktoré sa nachádzali vo vstupnej hale pri recepcii.

Podujatia sa celkovo zúčastnilo 197 zdravotníckych pracovníkov a bolo zorganizované na vysokej, odbornej a profesionálnej úrovni.

V závere kongresu riaditeľ nemocnice Mgr. Peter Glatz poďakoval námestníčke pre ošetrovateľstvo PhDr. Kataríne Svobodovej, MPH za úspešnú organizáciu kongresu.

Nesmieme zabudnúť spomenúť aj sponzorov, ktorí finančne podporili realizáciu 3. Bojnického ošetrovateľského kongresu a bez ktorých by nebolo možné  uskutočniť toto príjemné odborné stretnutie. Radi by sme sa im teda aj takouto formou  poďakovali za ich podporu a pomoc.

Naše veľké ďakujem patrí Trenčianskemu samosprávnemu kraju,  Občianskemu združeniu Neurológia horného Ponitria,  Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek Prievidza, ale aj  firmám ČECHOVO, TIMED, TENA, HARTMANN, ARTSPECT, RADIX, POENIX, EKOLAB, MG.

 

 

 

 

 

 

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri