Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Kaplnka

Kancelária kňaza:
Odkazovač – tel. č: 046/ 51 12 219
Vnútorná linka: klapka 219
V súrnom prípade: 0915 602 075

Súčasťou nemocnice je kaplnka Pátra Pia, v ktorej sa pacienti môžu zúčastniť svätých omší v týchto dňoch:
  • utorok o 16.00 h,
  • štvrtok o 16.00 h – po svätej omši adorácia sviatosti oltárnej,
  • nedeľa o 10.00 h,
  • v mesiaci júl sväté omše nie sú,
  • v mesiaci august – svätá omša – iba v nedeľu o 10.00 h.
Sviatosť zmierenia 30 minút pred svätou omšou v kancelárii kňaza oproti kaplnke.

Boh je s nami

„Pán Ježiš hovorí všetkým, že sa treba stále modliť a neochabovať“ (Luk 18, 1). Ak ľudia niekedy cítia potrebu modliť sa, tak je to vtedy, keď im ubúda síl a zdá sa , že im život uniká. Zdraví ľudia často zabúdajú na vzácne dary milosti, ktoré deň čo deň, rok čo rok dostávajú. Nechvália Boha za jeho dobrodenia. Keď však príde choroba, spomenú si naňho. Človek cíti potrebu Božej pomoci, keď ho sily opúšťajú. Náš milosrdný Boh sa neodvráti od toho, kto úprimne hľadá jeho pomoc. V chorobe i v zdraví je naším útočiskom. „Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Veď On dobre vie, z čoho sme stvorení, pamätá, že sme iba prach“ (Ž 103, 13, 14). Boh je dnes ochotný vrátiť chorému zdravie práve tak, ako to bolo vtedy, keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi a uzdravoval ľudí. Kristus je dnes rovnako súcitným lekárom ako bol v čase svoje pozemskej služby. V ňom je hojivý balzam na každú nemoc a liečivá sila na každú slabosť. Dnes sa jeho nasledovníci majú modliť za chorých tak isto, ako to robili učeníci v minulosti. A chorý bude uzdravený, pretože „modlitba viery zachráni chorého“. Kristus pôsobí prostredníctvom svojich služobníkov. Cez nich chce použiť svoju uzdravujúcu moc. Našou úlohou je v náručí viery predkladať chorých a trpiacich Bohu. Mali by sme ich učiť dôverovať veľkému Lekárovi. Spasiteľ chce, aby sme povzbudzovali chorých, zúfalých a trpiacich, aby sa chopili jeho sily. Vierou a modlitbou sa izba pacienta môže zmeniť na Boží dom. Lekári a zdravotné sestry môžu slovom i činom dávať zreteľne najavo: „Na tomto mieste je Boh“, aby zachránil, nie ničil. Kristus túži zjavovať svoju prítomnosť pri lôžku chorého tak, že naplní srdce lekárov i zdravotných sestier vôňou svojej lásky. Ak tí, ktorí opatrujú pacienta, žijú tak, že Kristus môže ísť s nim i k jeho posteli, chorý sa sám presvedčí o prítomnosti súcitného Spasiteľa.

Už len toto presvedčenie veľmi dopomôže k uzdraveniu tela i ducha. Boh počuje modlitbu. Kristus povedal: „Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to vykonám“ (Ján 14, 14). Na inom mieste hovorí: „Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí“ (Ján 12, 26). Ak sa v živote riadime zásadami Božieho slova, splní sa pri nás každé vzácne zasľúbenie, ktoré Boh dal. Jeho milosť si síce nezaslúžime, ak sa mu však odovzdáme, prijme nás. Boh chce pracovať pre tých a prostredníctvom tých, ktorí ho nasledujú.

Peter Ondrík – nemocničný kaplán

Tajomstvo utrpenia

Stigmy pátra Pia, ktoré veda nedokáže vysvetliť, boli ranami, ktoré kati spôsobili Ježišovi počas jeho mučenia a ukrižovania. Úplné mystické zjednotenie s Ježišom a mimoriadna Božia milosť umožnili, že tieto rany boli viditeľné na tele pátra Pia. Pán Ježiš nám chce prostredníctvom stigiem povedať, že každý náš hriech mu spôsobuje strašné utrpenie.

V osobe pátra Pia trpel a ukazoval svoje rany samotný Ježiš Kristus. Ježiš, ktorý je pravý Boh, mohol vziať na seba všetky hriechy a utrpenie každého človeka. Tým, že Ježiš trpel a zomrel za každého človeka, nás potom svojím zmŕtvychvstaním zachránil od konečného zla, ktorým je večné zatratenie. Vďaka nemu sa každé, aj to najnezmyselnejšie a nezavinené utrpenie, ak ho prežívame v zjednotení s ním, stáva cestou spásy, a je teda veľkou milosťou a darom. Ježiš nám však iba vtedy môže darovať spásu, ak sme ochotní ju prijať, ak budeme celkom dôverovať, a ak mu celé svoje utrpenie a všetky hriechy odovzdáme vo sviatosti zmierenia a Eucharistie, ak sa budeme modliť a kráčať po evanjeliovej ceste prikázaní.

V Kristovi Boh zdôraznil, že chce pôsobiť predovšetkým cez osobitné utrpenie, ktoré je slabosťou a ponížením človeka, a že práve v ňom chce prejaviť svoju moc. Ježiš prostredníctvom svojich rán, ktoré boli viditeľné na tele pátra Pia, nás všetkých vyzýva, aby sme mu odovzdali svoje utrpenie. Pretože iba vtedy dostaneme od neho spásnu silu Božej lásky. Iba vtedy svoje utrpenie nepremárnime a prestane nás ničiť, nebude žriedlom prekliatia, ale veľkého požehnania, pretože budeme mať účasť na tajomstve Ježišovho utrpenia a smrti za spásu sveta.

Najväčšou tragédiou a duchovným utrpením človeka je stav smrteľného hriechu. Ježiš nás vyzýva, aby sme ihneď vstali z každého ťažkého pádu a vo sviatosti zmierenia mu odovzdali svoje otroctvo a zranené srdce, aby pre nás vykonal najväčší zázrak, ktorým je odpustenie hriechov.

Každé utrpenie, ktoré človek prežíva, je iba čiastkou utrpenia, ktoré Kristus prežil na kríži. Ak svoje utrpenie obetujeme Ježišovi, prenikne nás spásna sila jeho lásky. Vtedy zakúsime, podobne ako páter Pia, radostné tajomstvo definitívneho Kristovho víťazstva nad diablom, hriechom, utrpením a smrťou.

Páter Pia bol ponorený do ustavičnej modlitby a úplne sa odovzdal Ježišovi ako zmierna obeta za hriechy iných ľudí. Každý deň v spojení s Kristom bral na svoje plecia utrpenie a problémy všetkých ľudí, ktorí ho prosili o pomoc. Tým, že sa svätý páter Pia obetoval Bohu ako zmierna obeta za hriechy iných ľudí, používal najúčinnejšiu zbraň proti každému zlu. V liste P. Augustínovi napísal: „Som spokojnejší, keď trpím – a keby som nepočúval hlas srdca, prosil by som Pána Ježiša, aby mi dal všetky utrpenia ľudí. Ale nerobím to, pretože sa bojím, že by som bol príliš samoľúby, keby som chcel pre seba najlepšiu časť, ktorou je bolesť. V utrpení je Pán Ježiš bližšie, pozerá sa a je tým, ktorý prichádza žobrať o bolesť a slzy, pretože ich potrebuje pre duše“ (12. 04. 1912).

Páter Pia svojej duchovnej dcére napísal: „Nemilujem utrpenie preň samé, ale pre ovocie, ktoré prináša: Zvelebuje Boha, zachraňuje duše, vyslobodzuje z očistca – môžem snáď chcieť niečo viac?“

„Viem, že všetci trpíte. Majte odvahu!“ – napísal svätý páter Pia. „Dôvera k našej Matke je zárukou, že vystrie svoju ruku, aby nás všetkých potešila. V každom chorom je Ježiš, ktorý zomiera. V každom chudobnom je Ježiš, ktorý trpí a dvojnásobne umiera.“

Peter Ondrík – nemocničný kaplán

Zázračná výhra života – ostáva, len nahradiť:

Stáva sa, že v rôznych televíznych súťažiach, ľudia z dôvodu ,,vyššej či menšej" peňažnej výhry sú takí dojatí(?), že začnú plakať ako malé deti. Ako keby nebolo v živote človeka už nič dôležitejšie - iba peniaze! Ako by sme sa nedokázali zamerať v živote na nič iné iba na to, čo si za výhru môžeme kúpiť, ako ich utratiť za to či ono.... Áno, za peniaze si môžeme kúpiť byt, auto, ... , môžeme navštíviť krajiny, ktoré nás kdesi v podvedomí lákajú.... Nie je na tom nič zlého ak toto všetko slúži k obohateniu či načerpaniu nových síl. Sú prostriedkom k dosiahnutiu chvíľkového uspokojenia a možno aj naplnenia. Je však aj čosi viac, čo patrí k plnosti života. Ak o to stojíme a hľadáme cesty, ktoré vedú do zasľúbenej zeme človeka. Je to obyčajná ľudská radosť, o ktorú sa dokážeme podeliť, o smiech, ktorý oslobodzuje od napätia a uzdravuje telo i dušu... o úsmev, ktorý je krásnym prejavom ľudskej tváre O rozdávanie toho čo je v nás najlepšie a najkrajšie... Je to tak isto dôležité bohatstvo, (ak nie viac), ktoré je tak cenné ako zlato, drahé ako diamant, vzácne ako krištáľ a hlavne je ZADARMO!!! Je to ZÁZRAČNÁ VÝHRA ŽIVOTA!!!!

páter Gerhard GLAZER OPITZ – bývalý nemocničný kaplán

Lieky liečia, ale viera uzdravuje

Ľudský život je vo svojej neopakovateľnosti jedinečný a nenahraditeľný. Každá ľudská bytosť k tomu, aby mohla byť aj plne rozvinutou osobnosťou, potrebuje nielen intelektuálny, ale aj duchovný rozmer. Práve tento racionálne neuchopiteľný fenomén zohráva v živote človeka dôležitú úlohu nielen vo chvíľach radosti, ale práve častokrát vo chvíľach choroby a ľudského utrpenia. Človek je vtedy zraniteľnejší, citlivejší na správanie okolia vo vzťahu ku nemu, vo vzťahu ku sebe samému. Aby chorý človek – pacient našiel silu a odvahu prekonávať a aj prijať pravdu o svojom zdravotnom stave, potrebuje NÁDEJ a VIERU. Cez konkrétnu pomoc, silu ducha a obyčajnej ľudskej solidarity. Hovorí sa, že lieky liečia, ale viera uzdravuje. Ďalší duchovný rozmer - POKORA – pomáha k prijatiu mnohokrát ťažkého údelu v živote. V danej chvíli, keď cesta človeka sa začína meniť na završujúcu časť života. Ale aj ZÁZRAK NOVÉHO ŽIVOTA, ktorý je veľkým darom a šťastím. Pri osobných stretnutiach s ťažko chorým pacientom som prekvapený ich láskavosťou, múdrosťou jednoduchosťou, ktorá u nich nadobúda konkrétny postoj k pravým hodnotám života. Odovzdanosťou k TOMU - čo ich už presahuje. Sú príkladom pre nás, ktorí svoj život máme žiť a prežiť v naplnení a obohatení o rozmer ľudskosti, ktorá činí život lepším, krajším a hodnotnejším. Mená ľudí, s ktorými som sa stretol, si už všetky nepamätám. Vo svojej podstate však ich životy a osudy sú rozdielne, ale i podobné. Rozdielne v tom, že sa dotýkajú vždy konkrétneho človeka, podobné v tom, že každý jeden osud je v niečom podobný osudu iného človeka. Verím, že spojením lekárskej vedy, viery, nádeje a lásky pomôžeme tým, ktorí potrebujú práve takúto pomoc v nemocničnom zariadení.

páter Gerhard GLAZER OPITZ – bývalý nemocničný kaplán

Mini galéria s veľkým dosahom

Dňa 23. 03. 2014 po svätej omši, v bojnickej nemocničnej kaplnke pátra Pia, v priestoroch traumatologickej čakárne, sa uskutočnila malá slávnosť. Iste si položíte pomyselnú otázku milí čitatelia... Akáže už to môže byť za slávnosť v nemocnici?
Zázraky sa dejú... Aj v tomto čase?! Ak to tak zjednodušene môžem povedať o vernisáži fotografií pátra Jána Hríba, Schp. P., učiteľa a špirituála na piaristickej škole v Prievidzi, pod výstižným názvom: LIEČIVÝ vzDUCH PRÍRODY.
Po úvodných slovách uvítania, tunajší nemocničný kaplán, páter Gerhard, zúčastnených tejto nie celkom bežnej netradičnej slávnosti v krátkosti oboznámil, čo ho viedlo k spolupráci s pátrom Jánom, aby práve v nemocničných priestoroch traumatologickej čakárne zriadil stálu mini galériu.
Ako nám prezradil s úsmevom páter Gerhard: Na počiatku bol nápad?!
Podať pacientom infúziu, čistej naturálnej krásy, kde treba dýchať zhlboka, dívať sa doširoka, aby to, čo oko vníma ako prírodnú harmóniu, dýchaním preniklo do každej bunky tela. O to viac do buniek chorých. Aby takáto špeciálna infúzia popri lekárskej liečbe napomáhala k následnému zlepšeniu stavu a konečnému uzdraveniu chorého pacienta. Išlo nám s pátrom Jánom o to, aby sme na chvíľu zaujali pacientovu myseľ niečím ušľachtilým, meditatívnym, aby sa nepohyboval iba v začarovanom kruhu seba ľútosti a choroby.
Je dávnou pravdou, že krása prírody má v sebe liečivú silu. O to viac, ak ju naozaj citlivo a hlboko vnímame ako Božie dokonalé dielo, stvorené pre dobro a relaxáciu človeka. Budem rád, pokračoval zanietene páter Gerhard, ak pacienti ale i návštevníci nemocnice si nájdu chvíľku a navštívia spomínanú mini galériu s malým rozsahom, zato však s veľkým dosahom na vnútro človeka.
Prajem všetkým, ktorí ju vzhliadnu, aby ich fotografické zábery potešili, podnietili k premýšľaniu o tom, že príroda má liečivé účinky, ak pomocou nej objavíme to, čo nám v uponáhľanom svete často uniká. Krásu, ktorá zušľachťuje ducha prostredníctvom ktorého následne lieči a harmonizuje naše unavené a choré telo.
Na záver oficiálnej časti vernisáže sa páter Ján úprimne vyznal prítomným, že v prírode nachádza veľkú inšpiráciu na zachytávanie viditeľnej stopy – neviditeľného Boha. Preto a práve v nej nachádza pokoj duše, vnútorné vyrovnanie a naplnenie. Je to pre neho zázračný svet, v ktorom vanie: LIEČIVÝ vzDUCH PRÍRODY.

Veronika Hoffmannová
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku
Detail obrázku - Kaplnka
Detail obrázku

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice. Kontakt: radka.krizanova@hospital-bojnice.sk
Created by WebCreative.info © 2010 - 2017 All rights reserved.