Nemocnica s poliklinokou Prievidza so sídlom v Bojniciach www.hospital-bojnice.sk
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza Oddelenia JZS Informácie pre pacienta SVLZ vyšetrenia Ponuka práce Výberové konania Kontakt

Spravodajstvo

Veľké srdce mužov na cestách, prispeli na rekonštrukciu kúpeľne
Detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pribudli na rekonštrukciu kúpeľne na ...
Červené nosy pomáhajú v Bojniciach päť rokov
Zdravotní klauni z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors priniesli smiech medzi pacientov hospitalizovaných na detskom ...
Nový monitor zníži pacientovi množstvo podaných anestetík
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má nový ...
Návšteva výkonného predsedu Rádu maltézskych rytierov Švajčiarsko Guido Stöckl
Našu nemocnicu navštívil výkonný predseda Rádu maltézskych rytierov Švajčiarsko Guido Stöckl. S vedením nemocnice navštívili ...

Objednávanie cez
portál TSK

Infolinka

Certifikát

ISO 9001 LLC Certification - Systém menežmentu kvality

Zámer prenajať nebytový priestor za účelom inštalácie a prevádzkovania bankomatu

05.02.2018
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice ako správca nebytových priestorov vo vstupnej budove areálu nemocnice v Bojniciach má záujem dať tento majetok do nájmu za účelom inštalácie a prevádzkovania bankomatu a jeho zabezpečovacích systémov.

Spôsob výberu nájomcu sa uskutoční priamym výberovým konaním (priamym nájmom) za nasledovných podmienok:

1. Vyhlasovateľ zámeru:

Názov: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivan Gašparovič, riaditeľ
IČO: 17335795, DIČ: SK2021163276
Bankové spojenie: štátna pokladnica, č. ú. 7000510395/8180
Kontaktná osoba: Bc. Peter Čičmanec (046/5112131, 0907 708 519, peter.cicmanec@hospital-bojnice.sk)
Kontaktná osoba: Lucia Škultétyová (046/5112437, 0905 715 869, lucia.skultetyova@hospital-bojnice.sk)

2. Špecifikácia predmetu nájmu:

Nájom nehnuteľnosti – nebytové priestory sa nachádzajú vo vstupnej budove areálu nemocnice v Bojniciach, zapísané na LV č. 53, okres Prievidza, obec Bojnice, katastrálne územie Bojnice, Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor, na adrese Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, súpisné číslo 581, parcela č. 850.
Priestory na prenájom nebytových priestorov na inštaláciu a prevádzku bankomatu vo vstupnej budove „A“ - na 1. nadzemnom podlaží (prízemie):

priestor 3,57 m2.

Ďalej bude realizovaná fakturácia za službu dodávky elektriny v zmysle návrhu Nájomnej zmluvy.

Minimálna výška nájomného za m2 prenajatej plochy je 84,03 eur/rok vrátane DPH.

3. Špecifické podmienky prenájmu vzhľadom na využitie predmetu nájmu (účel):

a) Materiálno – technické vybavenie spĺňajúce požiadavky v zmysle zákona.

4. Obhliadka priestorov:

Záujemcovia si môžu obhliadnuť priestory. Obhliadku priestorov je potrebné dohodnúť vopred na t. č. 0907 708 519
Obhliadka priestorov sa bude konať dňa :
14. 02. 2018 o 8,00 hod.
15 .02. 2018 o 8,00 hod.

5. Lehota a miesto na doručovanie cenových ponúk:

Cenovú ponuku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 je potrebné doručiť poštou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 20. 02. 2018 do 12.00 h. na adresu Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, referát právnych činností .

Cena sa určí v eurách na dve desatinné miesta vrátane DPH za:
  • 1 m2/rok
  • 3,57 m2/rok
  • 3,57 m2 /5 rokov
Uchádzač vloží návrh do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:
  • adresu vyhlasovateľa
  • adresu uchádzača,
  • označenie „ neotvárať“ a heslom „Nájom nebytových priestorov – bankomat“.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré mu boli predložené v lehote a na miesto určené na doručovanie cenových ponúk záujemcov.

6. Maximálna doba nájmu:

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená nájomná zmluva, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014, ktorej návrh je uvedený v prílohe č. 2, platná od podpisu zmluvy na dobu 5 rokov.

V Bojniciach 30. 01. 2018

Mgr. Ivan Gašparovič
riaditeľ NsP

Dokumenty na stiahnutie:

Partneri NsP Bojnice

Linky
Spolok lekárov, Lekárska komora, Asociácia nemocníc, Slov. kom. sestier a pôr. asisteniek, Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Zámok BOJNICE,
Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, VŠZP,

Stránky www.hospital-bojnice.sk prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
Created by WebCreative.info © 2010 - 2018 All rights reserved.