I. Bojnický ošetrovateľský kongres

Dňa 24. 5. 2018 sa v príjemnom prostredí „Hotela pod Zámkom“ konal 1.Bojnický ošetrovateľský kongres. Organizátorom celoslovenského podujatia bola Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku a námestníčky pre ošetrovateľstvo NsP Prievidza PhDr. Ivety Pastierikovej. Na spolupráci sa podieľala aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi. O účasť na kongrese bol mimoriadny záujem a všetky miesta boli obsadené. Celkovo sa ho zúčastnilo 205 účastníkov z celého Slovenska. Hlavnou myšlienkou kongresu bolo multidisciplinárne ošetrovateľstvo, čím sme chceli umožniť prezentovať sa všetkým zdravotníckym odborom. Kongresu sa tak mohli zúčastniť všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov. V úvode sa prítomným prihovorila Mgr. Mária Gatialová, vedúca sestra neurologického oddelenia, ktorá prítomných privítala a oboznámila s program i organizačnými pokynmi. Následne privítala a predstavila hostí:
PhDr. Darina Dányiová - riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR a ministerská sestra
PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK,
PhDr. Mgr. Martin Hudec - riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,
MUDr. Milan Henčel, PhD. – námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť
doc. PaedDr. Ing. Miroslav .PAĽUN, PhD. MHA,I-P. IGIP. mim. prof. – zástupca riaditeľa ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom,
PhDr. Michal Valach, PhD. – riaditeľ ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom,
Jozef Hatványi –zástupca primátora mesta Bojnice,
PhDr. Gabriela Opršalová – sestra Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Mgr. Tomáš Tkáč - vedúci regionálneho centra komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne,
Darina Súderová, dipl.s. - prezidentka Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Prievidza.

Na kongres prijali pozvanie aj primári oddelení NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, čím odborne podporili ošetrovateľský kongres. Pozvanie prijali:
MUDr. Martin Garaj – primár psychiatrického odd.,
MUDr. Pavol Majdák – primár interného oddelenia
MUDr. Andrej Mihál – primár neurologického oddelenia
MUDr. Radoslav Strapko – primár ortopedicko-traumatologického odd.,
MUDr. Roman Velický – primár chirurgického oddelenia

Po predstavení hostí Mgr. Gatialová odovzdala slovo na krátky príhovor. Kongres slávnostne otvorila svojim príhovorom námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Pastieriková Iveta. „Chváľme sa, máme čo ponúknuť, predsa máme šikovných, vzdelaných a zručných zdravotníckych pracovníkov na vysokej teoretickej i praktickej úrovni. Nech je tu cítiť dobrá nálada, úprimnosť a pravá človečina“. Úvodnými slovami predstavila víziu založenia tradície ošetrovateľského kongresu v Bojniciach. Prvý ročník by mal tvoriť pevné základy týchto odborných stretnutí. Počas príhovoru poďakovala za spoluprácu všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií kongresu a sponzorom, ktorí podporili jeho realizáciu. Bez ich podpory, či už finančnej alebo materiálnej by nebolo možné zorganizovať kongres na takto vysokej úrovni.

Osobne poďakovala organizačnému tímu, ktorí jej pomáhal pri príprave o organizovaní celého kongresu. Organizačný tím tvorili: Mgr. Jana Bojková – ved. sestra interného oddelenia, Mgr. Alžbta Drexlerová - vedúca sestra OUM, Mgr. Mária Gatialová – ved. sestra neurologického oddelenia, Mgr. Ingeborg Olšiaková – vedúca sestra chirurgického oddelenia, dipl.s. Danka Svitková – ved. sestra psychiatrického oddelenia.
Celé vedenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyslovuje ďakujem Trenčianskemu samosprávnemu kraju – „Zelená župa“, Občianskemu združeniu Neurológia horného Ponitria, Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek Prievidza a firmám: ČECHOVO, BENY-STAV, TIMED, MOLITEX, SUNAR, TENA, ORANGE SLOVENSKO, MÖLNLYCKE HEALTH CARE, NESTLÉ, HIPP SLOVENSKO, KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, NUTRITION, AG FOODS SK, ESSITY SLOVAKIA, HARTMANN-RICO, IDSYS.SK.

Zvlášť námestníčka PhDr. Pastieriková poďakovala vedeniu psychiatrického oddelenia, ktoré sa vo výraznej miere podieľalo na výrobe darčekových predmetov, ktoré boli súčasťou ocenení pre hostí a prednášajúcich. Darčekové predmety v rámci psychoterapie vyrábali pacienti za odborného dozoru sestier a psychológov. Darčeky boli vyrobené z čisto prírodných produktov, z repasovaných materiálov a pod.

Podujatie pozostávalo zo štyroch blokov, v ktorých odznelo 21 odborných prednášok.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť nielen sestrám široké spektrum informácií o nových postupoch, trendoch, edukáciách a kazuistikách. Do odborného programu sa svojimi krátkymi prednáškami zapojili aj hostia.
Počas prestávok mali možnosť prítomní získať množstvo zaujímavých informácií od zástupcov prezentujúcich firiem, ktorí obohatili vstupný vestibul pútavými stánkami. V jedom zo stánkov svoju prácu predstavili aj zástupcovia psychiatrického oddelenia NsP Prievidza, ktorí vystavovali prekrásne výrobky svojich pacientov, ktoré si mohli účastníci zakúpiť ako spomienku na 1. Bojnický ošetrovateľský kongres.
Všade vládla dobrá nálada, úsmev. Okrem odborných prednášok prebiehali aj osobné rozhovory, ktoré dotvárali atmosféru kongresu. Toto bolo naším cieľom. Zorganizovať kongres na vysokej odbornej úrovni avšak v príjemne rodinnej atmosfére. Negatívne myšlienky tu nemali svoje miesto.
Kongres splnil naše predstavy, v čom nás uistili aj spätné väzby od účastníkov kongresu vo forme Ďakovných e-mailov, SMS správ a telefonických rozhovorov.

Fotogaléria