Informácie ako podať sťažnosť


Zákon č.9/2010 Z. z. - Zákon o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických alebo právnických osôb.

Sťažnosť je:
·  podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy
·  poukázanie na konkrétne nedostatky, najmä porušenie právnych predpisov

Podávanie sťažnosti:
·  sťažnosť musí byť písomná
·  sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa a vlastnoručný podpis sťažovateľa. V prípade právnickej osoby musí sťažnosť obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
·  sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ potvrdí svojim podpisom do 5 pracovných dní od jej podania, inak sa sťažnosť odloží.

Sťažnosť je možné podať:
·  písomne poštou na adresu: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01  Bojnice
·  priamo v NsP na riaditeľstve -  referát kontroly, sťažností a informácií
·  e-mailom: kontrola@hospital-bojnice.sk, riaditel@hospital-bojnice.sk

Lehota na vybavenie sťažnosti:
Príslušný orgán je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní, pričom lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia.

Oznámenie o výsledku sťažnosti:    
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.