Plán obnovy a odolnosti

Názov projektu: Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení

Názov komponentu: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

Názov výzvy: Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“

Kód výzvy: 11I02-21-V09

Kód projektu: : 11I02-21-V09-00016

Cieľ projektu:  Cieľom prvej časti projektu je výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. 1. fáza projektu (nový urgentný príjem) sa začal stavať v novembri 2020 a bol otvorený pre pacientov v októbri 2022. Ďalšou fázou projektu je dostavanie zázemia urgentného príjmu (zázemie pre personál a skladové priestory), prístavba centrálnej sterilizácie a dostavba obnoviteľných zdrojov budovy tak, aby spĺňala kritériá vymedzené v odporúčaní Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786, t.j. potreba primárnej energie je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy.

Druhá časť projektu má za cieľ vybudovanie OAIM v priestoroch 1.PP monobloku A, s tým, že oddelenie vďaka transformácii priestoru bude mať o 5 lôžok viac ako súčasne, zákrokovú miestnosť, ako aj obslužné a skladové priestory. Zároveň prebehne rekonštrukcia vnútorných priestorov a inžinierskych sietí monobloku A, ako aj rekonštrukcia pôrodníckeho oddelenia v rámci tohto monobloku (napr. rozšírenie zárubní, zvýšenie hygienického štandardu). V rámci rekonštrukcie sa bude znižovať energetická náročnosť, aby budova dosiahla zníženie o 30% oproti súčasnému stavu. Celkovo sa realizácia projektu priamo dotkne 60 lôžok,

  • novovytvorené lôžka: 5
  • zrekonštruované lôžka: 55

 

Aktivity projektu:

- Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie - prvá fáza (stavebná časť)

- Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie - prvá fáza (zdravotnícke technológie)

- Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie - druhá fáza (stavebná časť)

- Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie - druhá fáza (zdravotnícke technológie)

- Vybudovanie oddelenia OAIM v priestoroch 1.PP monobloku, bloku AE (stavebná časť)

- Vybudovanie oddelenia OAIM v priestoroch 1.PP monobloku, bloku AE (zdravotnícke technológie)

- Rekonštrukcia vnútorných priestorov monobloku AE

- Rekonštrukcia pôrodníckeho oddelenia

- Zvýšenie energetickej efektívnosti Monobloku A

 

Dátum začatia realizácie projektu: 1.6.2023

Termín ukončenia realizácie projektu: Máj 2025

 

FINANCOVANIE PROJEKTU

Požadovaná výška prostriedkov mechanizmu bez DPH: 15 164 928,26 EUR

Oprávnená výška prostriedkov mechanizmu bez DPH: 15 164 928,26 EUR

DPH: 3 032 985,65 EUR

Spolu s DPH: 18 197 913,91 EUR

 

Projekt bude realizovaný na území Trenčiansky samosprávny kraj, na mieste realizácie projektu: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.

Link na zmluvu zverejnenú v centrálnom registri zmlúv:

https://crz.gov.sk/zmluva/7980261/