E-learning

loga e-learning

Zvyšovanie znalostí pracovníkov občianskeho združenia Pro Salute a Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach prostredníctvom e-Learningu

Občianske združenie Pro Salute získalo v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, rámcová aktivita 4.1.3: „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami“, nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Zvyšovanie znalostí pracovníkov občianskeho združenia Pro Salute a Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach prostredníctvom e- Learningu“ vo výške 123 228,30 EUR.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Výzva bola vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom projektu bolo: „Zvýšenie úrovne vzdelávania a zručností pracovníkov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb.“

Hlavné aktivity projektu boli:

- zvýšenie úrovne zručností pri práci a používaní informačných technológií prostredníctvom ECDL kurzov,
- zvýšenie úrovne znalostí v oblasti time managementu, motivácie zamestnancov, projektové riadenie, riešenie problémových situácií, riadenie ľudských vzťahov,
- odborné medicínske kurzy zamerané pre zdravotnícky personál - Efektívna komunikácia, Komunikácia s umierajúcimi a ťažko chorými, Komunikácia pre všeobecnú sestru, Vedieť viesť rozhovor.

Cieľovými skupinami projektu boli:

- Administratívni pracovníci (v počte 18)
- Lekári (v počte 37)
- Zdravotné sestry (v počte 95)

V rámci realizácie projektu prebiehala spolupráca s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Táto spolupráca spočívala v školení zamestnancov nemocnice a v poskytnutí priestorov pre školiace účely.

Miestom realizácie projektu boli Bojnice, okres Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj. Dĺžka realizácie projektu bola 9 mesiacov (12/2010 – 8/2011). Projekt bol ukončený.

Kontakty:
Európsky sociálny fond – www.esf.gov.sk
Sociálna implementačná agentúra – www.sia.gov.sk

PRO SALUTE, Nemocničná 2, Bojnice 97201, tel.: 046/5112111, e-mail: riaditel@hospital-bojnice.sk, Web: http://www.hospital-bojnice.sk