SVLZ vyšetrenia

Pravidlá uznávania vyšetrení zdravotnými poisťovňami

Žiadanky o SVLZ vyšetrenia

(lekárov prvého kontaktu, lekárov špecialistov)

Nemocnica s poliklinikou Prievidza poskytuje pre ostatné zdravotnícke zariadenia vyšetrenia SVaLZ v odboroch :
 • Biochémia
 • Hematológia
 • Patológia
 • Rádiodiagnostika
 • Mikrobiológia
Pre lekárov prvého kontaktu a špecialistov je výhodné využiť túto možnosť z dvoch dôvodov:
 1. Vyšetrenia objednané lekárom prvého kontaktu, resp. špecialistom a realizované na SVaLZ pracoviskách NsP Prievidza sa prenášajú do informačného systému nemocnice a v prípade hospitalizácie pacienta na niektorom z lôžkových oddelení nemocnice sú k dispozícii ošetrujúcemu lekárovi nemocnice aj vtedy, ak nemáme k dispozícii pacientovu zdravotnú dokumentáciu. Ošetrujúci lekár má tak možnosť porovnať ich s aktuálnou hodnotou, prípadne ich nemusí opakovať kvôli nedostupnosti výsledku.
 2. Na portáli NsP Prievidza sú lekárovi prvého kontaktu, resp. špecialistovi, ktorý ich dal vyšetriť, k dispozícii (s výnimkou popisov CT) výsledky hneď po vykonaní vyšetrenia. Nemusí čakať niekoľko hodín alebo dní do doručenia „papierového výsledku“ a môže ihneď upraviť liečbu.
Pre zlepšenie komunikácie súvisiacej s objednávaním týchto vyšetrení ponúkame možnosť stiahnuť si a vytlačiť nižšie uvedené žiadanky :
 1. Žiadanka o bioptické vyšetrenie (formát A4)
 2. Žiadanka o vyšetrenie cytologického materiálu (formát A4)
 3. Žiadanka na vyšetrenie sérových autoprotilátok metódou NIF BLOT
 4. Sprievodný list rádiologického vyšetrenia (formát A4)
 5. Sprievodný list rádiologického vyšetrenia (formát A5)
 6. Žiadanka o CT vyšetrenie (formát A4)
 7. Žiadanka o laboratórne vyšetrenie – OKB (formát A4)
 8. Žiadanka na laboratórne vyšetrenie HTO – Hematologické laboratórium
 9. Žiadanka na laboratórne vyšetrenie HTO - Imunohematologické laboratórium
 10. Žiadanka na laboratórne vyšetrenie - OKM