Ochrana osobných údajov

Uplatňovanie práv dotknutej osoby

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby poverenej vybavovaním žiadostí a poskytovaním informácií k uplatňovaním práv dotknutej osoby:
  Meno a priezvisko: Ing. Michal Klátik , Doručovacia adresa: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
  Email: michal.klatik@hospital-bojnice.sk
  Telefónne číslo: 046 / 5112 113
 2. Spôsob a forma spätnej reakcie – odpovede na žiadosti a informácie sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť (písomne / elektronicky / ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ústne poskytovanie informácií je možné len po preukázaní totožnosti dotknutej osoby. Ak má NsP Prievidza oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti.
 3. Lehota na vybavenie žiadosti, ktorá je v zmysle § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov jednomesačná od doručenia žiadosti. NsP Prievidza môže predĺžiť lehotu s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom predĺžení vybavovania žiadosti musí byť dotknutá osoba informovaná. NsP Prievidza môže vyžadovať od dotknutej osoby doplnenie informácií k posúdeniu a vybaveniu, pričom doplnenie požadovaných informácií nebude vybavené obratom.
 4. Informácie o výške poplatkov za vybavenie žiadostí a poskytnutie informácií. Žiadosti dotknutej osoby a informácie sa vybavujú, resp. poskytujú bezodplatne. NsP Prievidza môže požadovať poplatok za administratívne náklady za druhú a ďalšiu kópiu dokumentov, ktorými plní žiadosť dotknutej osoby. Rovnako môže požadovať poplatok za administratívne náklady na vybavenie žiadosti, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu.
 5. Opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osobe – zabezpečenie poskytovania prístupu k osobným údajom bude možné len v písomnej forme alebo v ústnej forme za prítomnosti zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov v NsP Prievidza.

Dokumenty na stiahnutie