Práva pacientov

Práva pacientov podľa Európskej charty

 • Právo na prevenciu – každý jednotlivec má právo na poskytovanie primeraných služieb na prevenciu choroby.
 • Právo na prístup k zdravotníckym službám – každý jednotlivec má právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.
 • Právo na informácie – každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým druhom informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich využívania a všetkého, čo je dostupné na základe vedeckého výskumu a technickej inovácie.
 • Právo vyjadriť súhlas – každý jednotlivec má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví, tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume.
 • Právo slobodného výberu – každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov.
 • Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu – každý jednotlivec má právo na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobných informáciám, vrátane informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a možných diagnostických alebo liečebných metód, ako aj na ochranu svojho súkromia pri výkone diagnostických vyšetrení, prehliadke u odborného lekára a lekárskom ošetrení alebo chirurgickom zákroku vo všeobecnosti.
 • Právo na rešpektovanie pacientovho času – každý jednotlivec má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase. Toto právo patrí pre všetky fázy liečby.
 • Právo na dodržiavanie úrovne kvality – každý jednotlivec má právo na prístup k zdravotníckym službám vysokej kvality na základe špecifikácie a dodržiavania presne stanovených noriem.
 • Právo pacienta na bezpečnosť – každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy.
 • Právo na inovácie – každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem a nezávisle na ekonomických alebo finančných okolnostiach.
 • Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti – každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby.
 • Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby – každý jednotlivec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.
 • Právo sťažovať sa – každý jednotlivec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu a má právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.
 • Právo na náhradu škody – každý jednotlivec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe vždy, keď utrpí telesnú, morálnu či psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby.

Práva občanov vo vzťahu k zdravotnej poisťovni

Osoba má právo:

 • na výber zdravotnej poisťovne,
 • na zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1. januáru nasledujúceho roka,
 • na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
 • na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • na vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,
 • podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

Práva pacienta vo vzťahu k zdravotnej dokumentácii

 • Pacient má právo vidieť svoju zdravotnú dokumentáciu a robiť si z nej kópie.
 • V prípade smrti pacienta majú príbuzní právo vidieť dokumentáciu zomrelého.
 • Ambulantný lekár, s ktorým pacient ukončil zmluvný vzťah, je povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému lekárovi pacienta.
 • Zdravotnícki pracovníci sú povinní pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacienta primerane poučiť o dôvodoch, následkoch, rizikách a rôznych možnostiach liečby.
 • Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacient musí dať informovaný súhlas.