Hematologické a transfuziologické informácie

Krvné obrazy:

Vyšetrovanie krvných obrazov na automatickom krvinkových analyzátoroch:
- Sysmex K4500 - výsledkom je KO a 3 parametrový diferenciál
- Sysmex SF 3000- výsledkom je KO a 5 parametrový diferenciál
- Sysmex XT 2000i- výsledkom je buď KO, KO + 5 parametrový diferenciál, KO + retikulocyty, alebo KO+ 5 parametrový diferenciál + retikulocyty,

Cytomorfologické vyšetrenia a mikroskopické vyšetrenia:

Príprava krvných náterov a farbenie pre mikroskopické hodnotenie: retikulocyty, eosinofily, diferenciálny rozpočet buniek krvi a tiež príprava náterov krvných elementov v punktátoch, morfológia erytrocytov, leukocytov, trombocytov, vyšetrovanie špeciálnych farbení buniek krvi: alkalická fosfatáza v neutrofiloch, LE fenomén, farbenie na FE, farbenie a mikroskopické hodnotenie náterov z punktátov kostnej drene

Imunologické mikroskopické a laboratórne vyšetrenia:

1. vyšetrovanie T lymfocytov celkových, aktívnych, fagocytárna aktivita neutrofilov - objednanie v vyšetrenia na kl. 423
2. C I K -cirkulujúce imunokoplexy
3. osmotická rezistencia erytrocytov - po dohovore na kl. 419

Koagulačné vyšetrenia - vyšetrenie primárnej a plazmatickej koagulácie:

Vyšetrenie krvnej zrážanlivosti na automatickom analyzátore Sysmex CA 560, Sysmex 1500 a na poloautomate CL 4, niektoré manuálne metodiky.

Vykonávame: DK, DZ, PTČ, Fbg, APTT, Tt, AT III - po dohovore s lekárom HTO, D-Diméry, retrakcia plazmatického koagula, Rekalcifikačný čas plazmy, Etanol gelifikačný test, Euglobilínová lýza, Izolovane hemokoagulačné faktory: II, V, VII, VIII- špeciálne vyšetrenia faktorov, AT III je potrebné objednať v laboratóriu na kl. 419

Imunohematologické vyšetrenia:
- vyšetrovanie krvných skupín, na požiadanie aj samoplatcom za poplatok 13,28€ - je potrebné doniesť vzorku krvi odobratú na obvode u žiadateľa -samoplatcu
- screening antierytrocytových protilátok
- skúšky kompatibility
- vyšetrovanie v rámci prenatálnych screeningových vyšetrení tehotných žien - všetky tehotné Rh negatívne aj RH pozitívne
- špecifikácia zistenej protilátky a komplexné doriešenie imunohematologického problému
- vyšetrenia PAT - priamy Coombsov test, NAT- nepriamy Coombsov test, VIP - voľné imúnne protilátky, chladové protilátky