O nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktorej pôvodným zriaďovateľom bolo Ministerstvo zdravotníctva SR "Zriaďovacou listinou NsP" (Platné povolenie na stiahnutie) zo dňa 12. 05. 2022.  Dodatok č.2 k ZL

Jej činnosť bola v zriadovateľskej listine vymedzená na poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.

Rozhodnutím ministra zdravotníctva zo dňa 26. 2. 2001 č. M/981/2001, 359/2001/SLP-So bol predmet jej činnosti upravený a rozšírený o poskytovanie "Záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby."

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. prešla NsP Prievidza dňom 1.1.2003 zo zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianského samosprávneho kraja. Správa nad majetkom jej bola delimitovaná v "Delimitačnom protokole", ktorý bol podpísaný medzi NsP Prievidza a TSK. Zriaďovateľská listina bola zmenená dodatkom č. TSK, ZL T/2003/01314-3 z 2.1.2004.

Okrem svojej hlavnej činnosti má organizácia na základe povolení zriadenú vedľajšiu hospodársku činnosť (VHČ).

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej zriaďovateľskej listiny a platného liečebného poriadku typu nemocnice pre spádovú oblasť cca 140 000 obyvateľov. Po zrušení niektorých oddelení v NsP Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Handlovej prebrala časť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov tých okresov.

Dokumenty na stiahnutie