Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poskytovanie informácií v NsP Prievidza prebieha v týchto komoditách :

 1. poskytovanie informácií, potvrdení , správ a výpisov zo zdravotnej dokumentácie v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
 2. poskytovanie informácií, správ a výpisov zdravotného a nezdravotného charakteru pre účely súdov, orgány policajných zborov SR a iné fyzické a právnické osoby, potvrdenia pacientom pre komerčné poisťovne
 3. poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Pracoviskom, ktoré manažuje poskytovanie uvedených druhov informácií, správ a výpisov (ďalej len informácií ) je v NsP Prievidza referát informácií, ktorý je zriadený pri oddelení kontroly a sťažností a vykonáva centrálnu evidenciu žiadostí a zabezpečuje poskytnutie informácií žiadateľom.

Referát informácií je vecným gestorom zabezpečujúcim pravdivé poskytovanie informácií v lehote určenej zákonom. Informácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti, ktorú žiadateľ môže na uvedený referát:

 • zaslať na adresu:
  Oddelenie kontroly a sťažností, referát poskytovania informácií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach , Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, tel. 046/5112 113
 • osobne doniesť:
  pracovisko sa nachádza v budove riaditeľstva NsP Prievidza, Nemocničná č. 2 Bojnice, prvé poschodie. Podať v podateľni NsP Prievidza, ktorá sa nachádza na prízemí v budove riaditeľstva NsP,
 • zaslať e – mailom :
  na referát informácií kontrola@hospital-bojnice.sk alebo na riaditel@hospital-bojnice.sk. Emailová žiadosť musí obsahovať celé meno a adresu žiadateľa.

Poskytovanie informácií je spoplatnené. Ceny sú uvedené v cenníku platených služieb.