Nemocnica v spolupráci so SZŠ pripravuje kvalifikovaných sanitárov

V dňoch 17 - 18.06.2024 prebiehajú  na neurologickom a traumatologickom oddelení záverečné skúšky našich žiakov v odbore sanitár.

Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadenia, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb. Z našej nemocnice končí tento rok 13 zamestnancov s výborným prospechom s priemerom triedy 1,11.

Držíme im palce k úspešnému zavŕšeniu štúdia pri záverečných skúškach.

Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti  a zručnosti v praxi, zorganizovať, realizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu. Dôležitou súčasťou profilu absolventa  sú jeho vedomosti  a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie, so zameraním najmä na dezinfekciu a sterilizáciu. Sú pripravení na výkon sanitárskych činností na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, patologicko-anatomických oddeleniach, ďalej centrálnej sterilizácie, laboratóriách, na transfúznych oddeleniach, v sádrovni  ako aj v zariadeniach sociálnych služieb.

Fotogaléria