Opäť spúšťame podávanie monoklonálnych protilátok

V pondelok 3.1.2022 spúšťa naše zdravotnícke zariadenie covidový infúzny stacionár pre ambulantné  podávanie monoklonálnych protilátok Bamlanivimab/Etesevimab. Každý pracovný deň, v čase od 16.00 h do 20.00 h, máme v prevádzke 5 monitorovaných lôžok s maximálnou dennou kapacitou 15 pacientov.

Klinické štúdie preukázali pozitívny účinok podávania kombinácie dvoch monoklonálnych protilátok Bamlanivimab a Etesevimab  pri liečbe mierneho až stredne ťažkého pacienta s potvrdeným ochorením Covid 19.

Pri včasnom podaní tejto liečby je predpoklad, že klinický stav takto liečených pacientov sa stabilizuje, prípadne zlepší,  preto mnohí pacienti nebudú vyžadovať hospitalizáciu, čo výrazne zmierni aktuálnu enormnú záťaž nemocníc.

Pred indikáciou podania monoklonálnych protilátok musí mať pacient potvrdené ochorenie COVID-19 a to RT-PCR testom. Následne pacient nahlási pozitivitu svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý na základe údajov o pacientovi zhodnotí, či spĺňa indikácie na podanie monoklonálnych protilátok Bamlanivimab/Etesevimab. Po súhlase pacienta s podaním monoklonálnych protilátok, kontaktuje lekár dispečing DZS  na t. č. 046/5422999, kde je zabezpečená 24-hodinová služba pre transporty Covid pozitívnych pacientov a odovzdá mu požiadavku na neodkladnú prepravu pacienta.  Kontaktnou osobou na konzultáciu indikácie  podania Bamlanivimab/Etesevimab  je službukonajúci lekár covidového infúzneho stacionára  dostupný na  tel. č.: +421905330798 alebo 046/5112 347. Po dohodnutí termínu podania monoklonálnych protilátok  s Mgr. Gatialovou Máriou, ktorá je dostupná na t. č. +421905330798 alebo  maria.gatialova@hospital-bojnice.sk  , odosiela lekár pacienta do nášho COVIDOVÉHO PAVILÓNU – budova „C“ 

V prípade nepredvídateľných udalostí, pre ktoré by nemohol poskytovateľ DZS zrealizovať prepravu pacienta do ústavného zdravotníckeho zariadenia za účelom podania liečby monoklonálnymi protilátkami, všeobecný lekár cez operátora KOS 155 zabezpečí transport pacienta ambulanciou RZP-S

Všeobecný lekár zabezpečí pacientovi výmenný lístok,  žiadanku na prepravu a dohodne termín podania monoklonálnych protilátok.

Ak sa pacient s lekárom nevie kontaktovať, môže sa prostredníctvom telefonického, resp. e-mailového kontaktu spojiť priamo s príslušnou ambulanciou, kde sa monoklonálne protilátky podávajú.

KRITÉRIÁ PODANIA MONOKLONÁLNYCH PROTILÁTOK:

 • Pacienti s ochorením COVID-19, ktorí majú najvyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia
 • Pacienti starší ako 40 rokov
 • Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35
 • Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom
 • Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie
 • Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti.
 • Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií.
 • Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti
 • Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami
 • Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19
 • Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie monoklonálnych protilátok v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.