I. Bojnický ošetrovateľský kongres

Hotel pod Zámkom
Bojnice
24.5.2018


Podujatie sa koná pod záštitou Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK a PhDr. Ivety Pastierikovej, námestníčky pre ošetrovateľstvo

Tematický okruh:
Multidisciplinárne ošetrovateľstvo
Diagnosticko-terapeutické metódy, úloha sestry
Edukačné postupy v každodennej praxi
Kazuistiky

Všeobecné informácie
Miesto konania:
Hotel pod Zámkom
Hurbanovo námestie 1581/2
972 01 Bojnice

Úroveň: celoslovenská

Postup registrácie účastníka

  1. Prostredníctvom registračného systému na portal.sksapa.sk
  2. Zaslanie návratky a potvrdenia o uhradení konferenčného poplatku e-mailom na adresu: kongres.bojnice@gmail.com
  3. V prípade neodoslania e-mailom: poštou s označením KONGRES na adresu : Mgr. Alžbeta Drexlerová, CPA, Nemocničná 2, 97201 Bojnice

Dôležité termíny
Prihlásiť sa je možné do:
Aktívna účasť do 28.2.2018
Pasívna účasť do 20.4.2018

Upozornenia
V prípade neuhradenia registračného poplatku do 20.4.2018 nebude Vaša registrácia akceptovaná a organizátor poskytne voľné miesto inému záujemcovi. Platba na mieste nebude možná. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo odmietnuť aktívnu účasť v prípade naplnenia odborného programu.

Kongresový poplatok:
Člen SK SaPA: 22 eur
Nečlen SK SaPA: 32 eur
Člen SK MTP: 19 eur
Prvý autor príspevku: zdarma

Názov účtu:
Občianske združenie „NEUROLÓGIA HORNÉHO PONITRIA“
IBAN: SK39 0200 0000 0023 9302 7851
Správa pre prijímateľa: meno a adresa (povinný údaj)
ÚHRADA IBA PREVODOM

Kongresový poplatok zahŕňa
Prenájom priestorov, audiovizuálnej techniky, potvrdenie o účasti, obed a občerstvenie počas dňa.
V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.

Aktívna a pasívna účasť bude na kongrese hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Informácia pre autorov abstraktu v zborníku odborných prác
Abstrakt je povinný v slovenskom a anglickom jazyku.
Abstrakt prezentovanej téme nesmie prekročiť 250 slov.
Písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5cm
Usporiadanie abstraktu: názov príspevku v slovenskom a anglickom jazyku , autor, spoluautor, organizácia, abstrakt podľa štruktúry, kľúčové slová 4-5, použité zdroje, kontakt na autora
Štruktúra abstraktu: cieľ, metódy, výsledky, záver
Autorovi nebude za publikovanie v zborníku vyplácaný licenčný poplatok.

Poster
Max. rozmery: výška 110 cm, šírka 90 cm

Organizačný výbor
PhDr. Iveta Pastieriková
Mgr. Mária Gatialová
Mgr. Alžbeta Drexlerová
Mgr. Ingeborg Olšiaková
Zuzana Pastieriková
Mgr. Jana Bojková

Kontaktné osoby
Mgr. Mária Gatialová 0903 742 865
Mgr. Alžbeta Drexlerová 0949 508 931
Mgr. Ingeborg Olšiaková 0911 898 106

BUDE NÁM CŤOU PRIVÍTAŤ VÁS V BOJNICIACH