Pokladník - účtovník

 

 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Pokladník - účtovník

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplne stredoškolské vzdelanie
 • znalosť podvojného účtovníctva
 • prehľad v slovenskej legislatíve
 • ovládanie Excel, Word, Power Point
 • dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

 

Základná mzda:  od 1244,- €

 

Termín nástupu:  1.9.2024

 

Pracovná náplň:

 • Komplexné vedenie pokladničnej agendy,  príjem a výdaj finančných prostriedkov v rámci pokladničných operácií, účtovanie pokladne v softwari,
 • Práca s registračnou pokladňou,   
 • Hmotná zodpovednosť za pokladničnú hotovosť, prísne zúčtovateľné tlačivá, ceniny a iné zverené hodnoty,
 • Vedenie agendy stravovacích kariet, ich príjem, výdaj, aktualizácia údajov v softwari,
 • Účtovanie pridelenej účtovnej agendy,
 • Inventarizácia v zmysle platných predpisov,

 

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický kontakt,
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia,
 • prehľad doterajšej odbornej praxe,
 • termín možného nástupu,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zmluvy za dohodnutých podmienok a to:

 • príspevok na stravovanie,
 • sociálna výpomoc,
 • odmeny darcom krvi,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevok na detskú rekreáciu,
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s  profesijným životopisom, s fotokópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zasielajte na poštovú adresu:

 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

 

alebo e-mailom na adresu:     praca@hospital-bojnice.sk

                                                miroslava.lojskova@hospitalbojnice.sk

 

Kontaktná osoba:     Ing. Miroslava Lojšková, MBA, námestník pre ETÚ
tel. č.: 046/5112-647

                                   e-mail: miroslava.lojskova@hospitalbojnice.sk

                                  

                                   Ing. Silvia Dvorská, vedúca odboru RĽZ

                                   tel. č.: 046/5112-105

                                   e-mail: silvia.dvorska@hospitalbojnice.sk

 

 

V Bojniciach, dňa 4.7.2024