Parkovanie v areáli nemocnice

Parkovanie v areáli nemocnice v Bojniciach je realizované pre zabezpečenie bezkolízneho prejazdu vozidiel ZZS, sanitných vozidiel a ostatných vozidiel pre dovoz a odvoz imobilných pacientov, hospodárskych vozidiel nemocnice, vozidiel servisných organizácií a bezpečný prechod chodcov s prihliadnutím na stavebné a dispozičné riešenie areálu opatreniami na regulovaný vjazd s cieľom vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov o povolenie vjazdu zvýšením obrátkovosti parkujúcich vozidiel. Výkon tejto činnosti zabezpečuje službukonajúci vrátnik na hlavnej vrátnici nemocnice s prevádzkou registračnej pokladne napojenej na e-Kasu. Pre bezpečné parkovanie je nutné rešpektovať zvislé a vodorovné dopravné značenie. Prosíme pacientov aby rešpektovali vyznačené parkovacie miesta pre vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení, neoznačené miesta sú určené pre parkovanie pacientov. Je zakázané parkovanie mimo povolených vyhradených parkovísk, pred vstupmi do budov, na vyhradených plochách pre sanitné vozidlá a tam, kde by vozidlá tvorili prekážku pri prejazde iných vozidiel, bránili bezpečnému prechodu chodcov, hospodárskej činnosti nemocnice a servisným vozidlám. Žiadame pacientov, ktorí idú na hospitalizáciu v NsP aby nám neblokovali parkovacie miesta v areáli. Pokiaľ je ale nevyhnutné aby sa dopravili vlastným vozidlom aby vozidlo nahlásili na vrátnici, prípadne pri prijatí na oddelení.

Poplatok za regulovaný vjazd do areálu – 3,00 € uhradený v hotovosti vrátnikovi.
Úhrada poplatku je denne v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Pri naplnení kapacity parkovísk je vrátnik oprávnený zakázať vjazd do areálu ďalším vozidlám.
Každý žiadateľ o povolenie vjazdu do areálu nemocnice je povinný rešpektovať pokyny vrátnika a riadiť sa nimi.

Vozidlá ZZS (RZP a RLP) majú prednosť pri vjazde, prejazde a výjazde z areálu. Max. povolená rýchlosť v areáli nemocnice je 20 km/hod.

Povolenie vjazdu bez úhrady je len v týchto prípadoch, ktoré neznesú odklad:

  • vezený pacient v bezvedomí
  • krvácavé a úrazové zranenie
  • začínajúci, alebo prebiehajúci pôrod

Ďalej:

  • vozidlá bezpečnostných, záchranných a iných určených zložiek v zmysle platných predpisov
  • vozidlo prepravujúce osobu s preukazom ZŤP podľa príslušných predpisov ( euro preukaz modrý, preukaz s červeným pásom s fotografiou pokiaľ sa jedná o imobilného pacienta)

Vrátnik je povinný vždy skontrolovať oprávnenosť vjazdu, kontrolou preukazov s overením preukazu, či je skutočne oprávnená osoba vo vozidle prevážaná.
Pri nesplnení stanovených podmienok je vrátnik oprávnený vozidlo nevpustiť, prípadne vyžiadať poplatok za regulovaný vjazd.


„Dodržujte dopravné značenie, riaďte sa pokynmi vrátnika a oprávnených osôb, umožnite aj iným možnosť doviezť a odviezť pacienta!“
„Pozor na prejazd jednosmernými úsekmi pre vjazd a výjazd, zabránite kolíznym situáciám a nehodám!“