Integrovaný regionálny operačný program

Pandémia COVID-19

          

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu: Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID- 19 v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Konkrétny cieľ: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Kód projektu: 302021AXV3

Dátum predloženia: december 2020

Dátum schválenia: február 2021

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 655 030,87 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 1 480 817,10 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 1 742 137,76 EUR

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu je prispieť k minimalizovaniu dopadov pandémie COVID-19 zabezpečením dostatočného materiálno-technického vybavenia a obstaraním prístrojovej a zdravotníckej techniky pre NsP Prievidza. K dosiahnutiu cieľa projektu budú realizované tri aktivity. Prvou bude vybavenie NsP zdravotníckou technikou a zariadeniami pre prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19. Druhou aktivitou bude vytvorenie mobilného odberového miesta v NsP a treťou aktivitou v rámci projektu bude zabezpečenie ochrany pracovníkov NsP Prievidza pred ochorením COVID-19 a ochrany verejného zdravia.

Projekt je realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

1. Vybavenie NsP Prievidza zdravotníckou technikou a zariadeniami pre prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

2. Vytvorenie mobilného odberového miesta v NsP Prievidza

3. Zabezpečenie ochrany pracovníkov NsP Prievidza pred ochorením COVID-19 a ochrany verejného zdravia

Link na zmluvu zverejnená v centrálnom registri zmlúv:

https://crz.gov.sk/zmluva/5720342/