Interné oddelenie

Ambulancia C prízemie 046/5112316
Vyšetrovňa C prízemie 046/5112557
Oddelenie JIS C prízemie 046/5112517
Kardiologická ambulancia - MUDr. Kotrík 046/5112609
Kardiologická ambulancia - MUDr. Vičan 046/5112518
Vyšetrovňa 046/5112537

Stručná charakteristika oddelenia

Interné oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú, terapeutickú a ošetrovateľskú starostlivosť v oblasti vnútorného lekárstva ambulantným a hospitalizovaným pacientom spádovej oblasti.

Úlohou interného oddelenia je poskytovať preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb. Je to predovšetkým včasná a správna diagnostika, liečba, určenie prognózy a prevencia vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií. Náplňou je poskytovať vysoko odbornú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami vnútorného lekárstva.

Internista v spolupráci so špecialistami, odborníkmi nadstavbových špecializačných odborov, zaisťuje diagnostiku a koordinuje liečbu s prihliadaním predovšetkým na akútnosť, alebo chronickosť povahy choroby, na polymorbiditu a pripojené ochorenia, na racionálnosť terapie pre tieto stavy a na vzájomnú interakciu farmák. Sestry špecialistky v spolupráci s fyzioterapeutom, rádiologickým asistentom, asistentkami výživy a sociálnymi sestrami sa podieľajú na diagnostike, liečbe a prevencii. Zabezpečujú odbornú edukačnú činnosť.

Interné oddelenie je situované v monobloku „C“ v spoločnom pavilóne interného oddelenia, pľúcneho oddelenia a kožného oddelenia. Nachádza sa na prízemí a 1.poschodí. Tvorí ho lôžková a ambulantná časť.

Lôžková časť - ošetrovacie jednotky

Lôžková časť disponuje celkovo 45 lôžkami, pozostáva z dvoch ošetrovacích jednotiek – prízemie a 1.poschodie, a jednotky intenzívnej starostlivosti.

Ošetrovacia jednotka – prízemie: tvorí ju 6 izieb s celkovým počtom lôžok 17.
Kontaktné údaje:
Telefón (sestra): 046/ 5112 557

Ošetrovacia jednotka – 1.poschodie: tvorí ju 9 izieb s celkovým počtom lôžok 26.
Kontaktné údaje:
Telefón (sestra): 046/ 5112 536
Telefón (lekári): 046/ 5112 537

Súčasťou lôžkovej časti sú aj dve jednolôžkové nadštandardné izby (jedna na prízemí a jedna na 1.poschodí), ktoré presahujú štandardné vybavenie bežných izieb, v rámci služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Paušálny poplatok za pobyt v nadštandardnej izbe je 15 Eur na deň.

Návštevné hodiny na oddelení:
Pondelok – Sobota: od 15.h do 17. h
Nedeľa a sviatok: od 13. h do 15. h
Mimo návštevných hodín len po dohovore s ošetrujúcim lekárom.

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS): nachádza sa na prízemí a disponuje 5 monitorovacími lôžkami s prepojením na centrálny monitor.
Kontaktné údaje:
Telefón 046/ 5112 517
E-mail: jisint@hospital-bojnice.sk

Návštevné hodiny na jednotke intenzívnej starostlivosti:

Povolené len po dohovore s ošetrujúcim lekárom, max. po dobu 15 minút, počet príbuzných pri lôžku pacienta je obmedzený na 2 osoby.

Ambulantná časť pozostáva z nasledujúcich odborných ambulancií, ktoré sú situované v rôznych častiach nemocnice:

Kardiologická ambulancia


nachádza sa v monobloku C na prízemí

Lekár: MUDr. Ján Kotrík
Sestra: Mgr. Jana Mazánová
Tel.kontakt: 046/ 5112 609

Poskytujeme

· komplexnú kardiologickú starostlivosť pacientom s koronárnou chorobou srdca, chronickým srdcovým zlyhávaním, poruchami rytmu, vrodenými vývojovými chybami srdca. Následnú starostlivosť o pacientov po implantácii kardiostimulátorov, kardioverter- defibrilátorov, po invazínych kardiochirurgických a katetrizačných intervenciách.

· echokardiografické vyšetrenie, ergometrické vyšetrenie, Holterovské monitorinovanie ekg, tlaku krvi

· konziliárne kardiologické vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov

· medziodborové konzultácie s praktickými lekármi a iným špecialistami

Kardiologická ambulancia


nachádza sa v monobloku C na prízemí

Lekár: MUDr.Jozef Vičan
Sestra:Eva Šimkovičová
Tel.kontakt: 046/ 5112 518

Náplňou práce kardiologickej ambulancie je vykonávanie kardiologických vyšetrení u ambulantných pacientov predovšetkým u kardiologických pacientov prepustených z nášho nemocničného zariadenia a kardiocentier v rámci pokračovania odbornej ambulantnej starostlivosti.

V rámci neinvazívnej kardiológie vykonávame echokardiografické vyšetrenia, 24-hodinový tlakový Holter monitoring, záťažové ekg vyš.( ergometria)

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
07:00 h – 08:00 h = ECHOkg vyšetrenia (D pavilón)
08:00 h – 09:00 h = ambulantné vyšetrenia
09:00 h – 11:30 h = ECHOkg vyšetrenia (D pavilón)
11:30 h - 12:00 h = obedná prestávka
12:00 h - 15:00 h = ergometrie

Utorok:
07:00 h – 08:00 h = odbery
08:00 h – 11:30 h = ambulantné vyšetrenia
11:30 h – 12:00 h = obedná prestávka
12:00 h – 14:00 h = ECHOkg vyšetrenia (D pavilón)
14:00 h – 15:00 h = ambulantné vyšetrenia

Streda:
07:00 h – 08:00 h = odbery
08:00 h – 12:00 h = ambulantné vyšetrenia
12:00 h – 12:30 h = obedná prestávka
12:30 h – 15:00 h = ambulantné vyšetrenia

Štvrtok:
07:00 h – 08:00 h = EKG vyšetrenia
08:00 h – 11:30 h = ambulantné vyšetrenia
11:30 h – 12:00 h = obedná prestávka
12:00 h – 13:30 h = ECHOkg vyšetrenia (D pavilón)
13:30 h – 15:00 h = ambulantné vyšetrenia

Piatok:
07:00 h – 08:00 h = odbery
08:00 h – 11:30 h = ambulantné vyšetrenia
11:30 h – 12:00 h = obedná prestávka
12:00 h - 14:00 h = ECHOkg vyšetrenia (D pavilón)
14:00 h – 15:00 h = ambulantné vyšetrenia

Gastroenterologická ambulancia

nachádza sa v monobloku A na prízemí

Lekár: MUDr. Eva Čičmancová
Sestra: Elena Píšová
Tel.kontakt: 046/ 5112 270

Činnosť ambulancie je zameraná na diagnostiku a liečbu chorôb tráviacej sústavy. Využíva endoskopickú techniku umožňujúcu vyšetrenie pažeráka, žalúdka, dvanástnika, ako aj vyšetrenie konečníka a hrubého čreva.

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
07:00h – 08:00h = vykonávanie odberov
08:00h – 12:30h = endoskopické vyšetrenia
12:30h – 13:00h = obedná prestávka
13:00h – 15:00h = konziliárne vyšetrenia, klinické kontroly

Ambulancia funkčnej diagnostiky

nachádza sa v monobloku D


Tel.kontakt: 046/ 5112 402

Náplňou práce ambulancie je vykonávanie nasledovných vyšetrení: ergometria, echokardiografia, EKG Holter, TK Holter.
Objednávanie pacientov na vyšetrenia je možné v týchto dňoch: Utorok, Streda, Piatok v čase 08:00h – 13:00h na tel.č. 046/ 5112 402 alebo osobne.

Interná konziliárna ambulancia

nachádza sa v monobloku C na prízemí

Lekár: MUDr. Mgr. Molčaniová Mária
Sestra: Mičíková Katarína
Tel.kontakt: 046/ 5112 316

Interná konz.ambulancia poskytuje konziliárne služby hospitalizovaným pacientom, zabezpečuje príjem objednaných pacientov, riadi konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia nemocnice.

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
07:00h – 08:00h = vykonávanie ekg vyšetrení pre potreby inter.oddelenia
08:00h – 09:00h = príjem objednaných pacientov
09:00h – 12:30h = konziliárne vyšetrenia
12:30h – 13:00h = obedná prestávka
13:00h – 15:00h = konziliárne vyšetrenia

Angiologická ambulancia

nachádza sa v monobloku C na 1.poschodí

Lekár: prim.MUDr. Pavol Majdák
Sestra: Katarína Hatalová
Tel.kontakt: 046/ 5112 283 – ambulancia 

Angiologická ambulancia vykonáva komplexnú neinvazívnu diagnostiku ochorení periférnych ciev (doppler, duplexná USG) + indikuje DSA a CT angio-vyšetrenia. Odporúča a vedie liečbu ochorení arteriálneho, venózneho aj lymfatického systému. Indikuje intervenčné a chirurgické výkony v spolupráci s rádiológmi a angiochirurgami.

Ordinačné hodiny:

Pondelok

7,00 - 9,00 = príprava ambulancie, odbery
11,30 - 15,00 = ambulancia


Utorok
7,00 - 9,00 = príprava ambulancie, odbery
11,30 - 15,00 = ambulancia


Streda
7,00 - 15,00 = ambulancia 


Piatok
9,00 - 11,30 = konziliárna činnosť

Ambulancia JAS

(jednodňová ambulantná starostlivosť): nachádza sa v monobloku A v suteréne (podrobnejšie viď internetový portál nemocnice)

Lekár: MUDr. Mgr. Molčaniová Mária
 
Tel.kontakt: 046/ 5112 316

Občianske združenie

V rámci nášho interného oddelenia bolo v roku 2014 založené občianske združenie s názvom Interné Bojnice.

Názov a sídlo občianskeho združenia:

Interné Bojnice o.z.
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO: 42375266

Ciele občianskeho združenia:

Základným cieľom občianskeho združenia je zvýšenie verejného záujmu o problematiku ochorení internej medicíny a interného ošetrovateľstva.

Združenie napĺňa svoje ciele najmä prostredníctvom:
- vykonávania všeobecnej zdravotnej osvety
- organizovania odborných seminárov, kongresov a sympózií
- organizovania a finančného podporovania školení pracovníkov interného oddelenia pri zvyšovaní si kvalifikácie
- nákupu zdravotníckej techniky, materiálno-technického vybavenia a ošetrovateľských pomôcok pre interné oddelenie nemocnice v Bojniciach.

Bankové spojenie

názov: Interné Bojnice
číslo účtu: 4027391185/7500
IBAN: SK47 7500 0000 0040 2739 1185   
E-mail: internebojnice@hospital-bojnice.sk


Získané zdroje budú transparentne použité na kvalitnejšiu starostlivosť a materiálno-technické zabezpečenie interného oddelenia.Za poukázané finančné príspevky ako aj 2 % z dane vopred ďakujeme.

Kontakty

INTERNÉ ODDELENIE
Oddelenie – prízemie: 046/5112 557
Oddelenie – 1. poschodie: 046/5112 536 (sestra), 046/5112 537 (lekári)
JIS: 046/5112 517, jisint@hospital-bojnice.sk
Kardiologická ambulancia: 046/5112 518
Gastroenterologická ambulancia: 046/5112 270
Ambulancia funkčnej diagnostiky: 046/5112 402
Interná konziliárna ambulancia: 046/5112 316
Angiologická ambulancia: 046/5112 283 (ambulancia) 
Ambulancia JAS: 046/5112 316