3.Bojnický ošetrovateľský kongres

Hotel pod Zámkom

Bojnice

21.5.2020

 

Podujatie sa koná pod záštitou Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK

a PhDr. Kataríny Svobodovej , MPH, námestníčky pre ošetrovateľstvo

 

Tematický okruh:

Multidisciplinárne ošetrovateľstvo

Nozokomiálne nákazy – hrozba dneška

Diagnosticko-terapeutické metódy, úloha sestry

Kazuistiky

 

Všeobecné informácie

Miesto konania:

Hotel pod Zámkom

Hurbanovo námestie 1581/2

972 01 Bojnice

 

Úroveň: celoslovenská

 

Postup registrácie účastníka

Prostredníctvom registračného systému na portal.sksapa.sk – všetky sestry

Prihlásenie prostredníctvom on-line elektronickej prihlášky všetci účastníci: www.kongresbojnice.sk

 

Kongresový poplatok:

Člen SK SaPA: 25 eur

Nečlen SK SaPA: 35 eur

Člen SK MTP: 25 eur

Prvý autor príspevku: zdarma

 

Názov účtu:

Občianske združenie   „NEUROLÓGIA HORNÉHO PONITRIA“

IBAN: SK39 0200 0000 0023 9302 7851

Správa pre prijímateľa: meno (registračné číslo komory, meno, priezvisko)

ÚHRADA IBA PREVODOM

 

 

Kongresový poplatok zahŕňa

Prenájom priestorov, audiovizuálnej techniky, potvrdenie o účasti, obed a občerstvenie počas dňa.

V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.

 

Dôležité termíny

Prihlásiť sa je možné do:

Aktívna účasť do 28.2.2020

Pasívna účasť do 20.4.2020

 

Upozornenia

V prípade neuhradenia registračného poplatku do 20.4.2020 nebude Vaša registrácia akceptovaná a organizátor poskytne voľné miesto inému záujemcovi.

Platba na mieste nebude možná.

 

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo odmietnuť aktívnu účasť v prípade naplnenia odborného programu.

 

Aktívna a pasívna účasť bude na kongrese hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 

Informácia pre autorov abstraktu v zborníku odborných prác

Abstrakt je povinný v slovenskom a anglickom jazyku.

Abstrakt prezentovanej téme nesmie prekročiť 250 slov.

Písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5cm

Usporiadanie abstraktu: názov príspevku v slovenskom a anglickom jazyku , autor, spoluautor, organizácia, abstrakt podľa štruktúry, kľúčové slová 4-5, použité zdroje, kontakt na autora

Štruktúra abstraktu: cieľ, metódy, výsledky, záver

Autorovi nebude za publikovanie v zborníku vyplácaný licenčný poplatok.

 

Poster

Max. rozmery: výška 110 cm, šírka 90 cm

 

Organizačný výbor

PhDr. Katarína Svobodová, MPH

Mgr. Mária Gatialová

Mgr. Ingeborg Olšiaková

Mgr. Jana Bojková

Bc. Dana Svitková

 

Kontaktné osoby

Mgr. Mária Gatialová  0903 742 865

Mgr. Ingeborg Olšiaková 0911 898 106

 

BUDE NÁM CŤOU PRIVÍTAŤ VÁS V BOJNICIACH

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri