Zámer prenájom nebytových priestorov PNS - ZRUŠENÉ !

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

V Y H L A S U J E

Zámer prenajať nebytový priestor za účelom prevádzkovania poštového novinového stánku (ďalej len ,,Zámer“)

v zmysle ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválených Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 137/2014 dňa 07.07.2014

 

Dokumenty na stiahnutie

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri