Informácie ako podať sťažnosť

Podávanie sťažností Postup pri podávaní, prijímaní evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb upravuje zákon NR SR č. 9/2011 Z.z.- Zákon o sťažnostiach.

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby ( ďalej len sťažovateľ), ktorým sa

  1. sťažovateľ domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou
  2. upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne. Pri ústnom podaní poverený pracovník organizácie (v prípade NsP Prievidza pracovník oddelenia kontroly a sťažností) spíše so sťažovateľom zápis o podaní sťažnosti. V prípade podania sťažnosti telefonicky, formou faxu alebo e - mailom, ktorý nie je vybavený elektronickým podpisom, je prijímateľ bezodkladne povinný vyžiadať aj jej písomné znenie, ktoré bude doručené organizácii do 5 pracovných dní od obdržania výzvy sťažovateľom. Sťažnosť podaná na meno zamestnanca organizácie sa považuje za sťažnosť podanú na organizáciu.

Zo sťažnosti musí byť zrejmé (§ 5 zákona):

  • kto ju podáva, musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo právnickej osoby
  • predmet sťažnosti, čo sa podľa sťažovateľa porušilo alebo nedodržalo
  • čoho sa sťažovateľ domáha

Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti, nie je zrozumiteľná alebo sú na jej náležité vybavenie potrebné údaje, ktoré sa v sťažnosti neuvádzajú, je pracovník oddelenia kontroly a sťažností NsP Prievidza povinný zabezpečiť ich doplnenie. Pokiaľ sťažovateľ na vyzvanie nepredloží písomné znenie sťažnosti alebo nedoplní požadované údaje v stanovenom termíne, (do 10 dní od vyzvania) vybavenie sťažností sa odloží. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno a adresu je anonymnou sťažnosťou a organizácia ju vybavuje len vtedy, keď obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.
Lehota na prešetrenie a vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní. .

Sťažovateľ môže sťažnosť podať písomne na adresu:

  1. Oddelenie kontroly a sťažností NsP Prievidza, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, tel. 046/5112 113
  2. ústne na odd. kontroly NsP Prievidza, Nemocničná č. 2, 972 01 Bojnice, Riaditeľstvo NsP.