Verejné obstarávanie, odpredaj, prenájom majetku

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
verejný obstarávateľ podľa § 6 písm. d/ zákona č. 25/2006 o VO
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Vido, riaditeľ NsP
IČO: 17335795
IČ DPH: SK2021163276
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: SK32 8180 0000 0070 0051 0360
Kontaktná osoba pre VO: Mgr. Boris Fedor - referát verejného obstarávania
Číslo telefónu: 046/5112158
E-mail: boris.fedor@hospital-bojnice.sk