FYZIOTERAPEUT

NsP prijme do pracovného pomeru fyzioterapeuta na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.

 

 

      Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore fyzioterapeut alebo
 • VOV v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut alebo
 • VŠ I. stupňa alebo II. stupňa v študijnom odbore fyzioterapia
 • prax v odbore vítaná

 

Základná mzda od  972,- €

 

Termín nástupu:  dohodou

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s  profesijným životopisom, s fotokópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zasielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01 Bojnice

alebo na e-mailovú adresu: praca@hospital-bojanice.sk

Kontakt: 046/5112-147  -  námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Katarína Svobodová, MPH

               046/5112-114  -  odbor RĽZ p. Kiripolská

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody - podporu ďalšieho vzdelávania a peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Sociálna výpomoc
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť