Parkovanie v areáli nemocnice

Parkovanie v areáli nemocnice v Bojniciach je realizované od roku 2007 pre zabezpečenie bezkolízneho prejazdu vozidiel ZZS, sanitných vozidiel a ostatných vozidiel pre dovoz a odvoz imobilných pacientov, hospodárskych vozidiel nemocnice a bezpečný prechod chodcov s prihliadnutím na stavebné a dispozičné riešenie areálu opatreniami na regulovaný vjazd s cieľom vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov o povolenie vjazdu zvýšením obrátkovanosti parkujúcich vozidiel s časovým obmedzením povoleného parkovania do 30 minút.
Tento určený časový limit je dostatočný na dovezenie pacienta, jeho vyloženie a transportovanie na príslušnú ošetrovaciu jednotku, taktiež na jeho vyzdvihnutie, naloženie do vozidla o odvezenie z areálu nemocnice.
Výkon tejto činnosti zabezpečuje službukonajúci vrátnik na hlavnej vrátnici nemocnice pomocou elektronického parkovacieho systému s prevádzkou registračnej pokladne. Regulovaný vjazd s časovým obmedzením je spoplatnený pri vjazde preverením požiadavky na vjazd vrátnikom, ktorý žiadateľa poučí o regulovanom vjazde s tým, že ak vozidlo opustí areál do 30 min., poplatok za regulovaný vjazd bude žiadateľovi vrátený, prevezme finančnú zálohu 3,00 €, zaregistruje vjazd v registračnej pokladni, o čom vydá potvrdenku s uvedením času vjazdu. V prípade, ak vozidlo zotrvá v priestore areálu po stanovenom časovom limite, finančná záloha 3,00 € prepadá v prospech nemocnice.
Pri výjazde z areálu je vodič vždy povinný vrátnikovi predložiť k prevereniu pokladničný doklad.
Pre bezpečné parkovanie je nutné rešpektovať zvislé a vodorovné dopravné značenie, pacienti môžu parkovať na vyhradených a určených parkoviskách pred blokom „C“ 10 miest a pred ortopedickou amb. 5 miest.
Je zakázané parkovanie mimo povolených vyhradených parkovísk, pred vstupmi do budov, na vyhradených plochách pre sanitné vozidlá a tam, kde by vozidlá tvorili prekážku pri prejazde iných vozidiel, bránili bezpečnému prechodu chodcov a hospodárskej činnosti nemocnice.
Poplatok za regulovaný vjazd do areálu – 3,00 € uhradený v hotovosti vrátnikovi, pri výjazde do 30 min. bude poplatok vrátený.
Úhrada poplatku je denne v čase od 6.00 hod. do 17. 00 hod.

Pri naplnení kapacity parkovísk je vrátnik oprávnený zakázať vjazd do areálu ďalším vozidlám.
Každý žiadateľ o povolenie vjazdu do areálu nemocnice je povinný rešpektovať pokyny vrátnika a riadiť sa nimi.
Pre zaparkovanie vozidiel odporúčame využívať nespoplatnené verejné parkoviská pred nemocnicou a „pod“ nemocnicou, ktoré sú vhodné pre využitie vzhľadom k malej vzdialenosti k ošetrovacím jednotkám a ambulanciám nemocnice, sú vhodné a kapacitne postačujúce.
Vozidlá ZZS (RZP a RLP) majú prednosť pri vjazde, prejazde a výjazde z areálu. Max. povolená rýchlosť v areáli nemocnice je 20 km/hod.

Povolenie vjazdu bez úhrady je len v týchto prípadoch, ktoré neznesú odklad:

  • vezený pacient v bezvedomí
  • krvácavé a úrazové zranenie
  • začínajúci, alebo prebiehajúci pôrod

Ďalej:

  • vozidlá bezpečnostných, záchranných a iných určených zložiek v zmysle platných predpisov
  • vozidlo prepravujúce osobu s preukazom ZŤP podľa príslušných predpisov ( euro preukaz modrý, preukaz s červeným pásom s fotografiou)

Vrátnik je povinný vždy skontrolovať oprávnenosť vjazdu, kontrolou preukazov s overením preukazu, či je skutočne oprávnená osoba vo vozidle prevážaná.
Pri nesplnení stanovených podmienok je vrátnik oprávnený vozidlo nevpustiť, prípadne vyžiadať poplatok za regulovaný vjazd.
„Dodržujte dopravné značenie, riaďte sa pokynmi vrátnika a oprávnených osôb, umožnite aj iným možnosť doviezť a odviezť pacienta dodržaním časového limitu!“
„Pozor na prejazd jednosmernými úsekmi pre vjazd a výjazd, zabránite kolíznym situáciám a nehodám !“