Hematologické a transfuziologické oddelenie

PrimárMUDr. Harmatová Lívia
Zástupca primáraMUDr. Lojová Katarína
Vedúca laborantkaMgr. Dana Bošková
Vedúca sestraMgr. Dana Bošková
Telefón046/5112367

Stručná charakteristika oddelenia

Hematologicko – transfúzne oddelenie poskytuje a vykonáva rôzne zdravotné činnosti – liečebno - preventívnu, konziliárnu odbornú činnosť pre zdravotnícke zariadenia, v rámci transfúzneho oddelenia je spracovateľom krvi a výrobcom transfúznych prípravkov a vykonáva rozsiahlu laboratórnu diagnostiku.

Lekári HTO okrem práce na hematologickej ambulancii a transfúznom oddelení majú na starosti metodické vedenie a kontrolu jednotlivých laboratórií a vykonávajú konziliárnu činnosť pre jednotlivé lôžkové oddelenia nemocnice v Bojniciach a tiež aj pre Nemocnicu v Handlovej.

Informácia o realizácii autotransfúzie pre lekárov

Autotransfúzie: je možné, že ako ošetrujúci lekár pri plánovanej operácii navrhnete autotransfúziu pacientovi.

K realizácii autotransfúzie sú potrebné nasledovné kroky: po dohode s lekárom HTO je možné tento odber realizovať nasledovne:
- pacient musí mať písomné odporučenie na autotransfúziu a určený dátum operácie,
- musí mať pred prvým odberom zrealizované interné predoperačné vyšetrenie,
- obvodný lekár zaistí sanitku na prevoz krvi do nemocnice, kde budete operovaní v termíne Vášho prijatia na hospitalizáciu,
- odbery krvi realizujeme nasledovne: 1.odber cca 14 dní pred nástupom na operáciu a 2. odber 5 až 7 dní pred nástupom na operáciu (pri pláne 2 odberov krvi),
- samozrejme vtedy, ak netrpíte chudokrvnosťou, čo skontroluje obvodný lekár. (životnosť krviniek je 1 mesiac po odbere),
- o termínoch odberov krvi je potom potrebné sa u nás dohovoriť.

Autológne transfúzie

Najbezpečnejšie transfúzie sú transfúzie vlastnej krvi – autotransfúzie
Autotransfúzie sú alternatívne formy transfúzie, pri ktorej sa darca stane aj príjemcom svojej vlastnej krvi. Znižuje sa tým nebezpečenstvo vzniku bezprostredných transfúznych komplikácií, ale aj riziko vzniku protilátok a nepriaznivej imunitnej odpovede organizmu na darovanú krv .Tiež odpadá riziko prenosu vírusových ochorení.
Odbery krvi pre autotransfúzie nie sú vekovo ohraničené. Dolná hranica veku závisí od možnosti spolupráce dieťaťa pri odbere.
Zdravotné kritériá, ktoré platia pre pacienta - darcu sa hodnotia individuálne s rešpektovaním súčasných vedomostí o vplyve odberu krvi na organizmus.


Organizačné zabezpečenie odberov.
Za realizáciu programu autológnych transfúzii je zodpovedný vedúci lekár pracoviska, na ktorom sa uskutočňuje plánovaná operácia, v spolupráci s vedúcim lekárom HTO.
Každý pacient - potenciálny príjemca transfúzie musí byť informovaný o možnosti a výhodách autológnych transfúzii, ako aj o komplikáciách odberov krvi, čo potvrdí podpisom. Tento dokument je súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta.
Ošetrujúci lekár vyplní žiadanku na autológne odbery a s výsledkom predoperačného interného vyšetrenia odošle pacienta na transfúzne oddelenie v mieste bydliska alebo v mieste plánovaného operačného zákroku.
Na žiadanke musí byť uvedené meno a priezvisko, rodné číslo a adresa pacienta, poisťovňa, diagnóza, druh plánovanej operácie, predpokladaná spotreba krvných derivátov, deň operácie, meno ošetrujúceho lekára, adresa a telefónne číslo pracoviska, na ktorom bude pacient operovaný. Zdravotnú spôsobilosť k odberu krvi posúdi lekár poverený vykonávaním odberov, ktorý pacienta tiež poučí o význame odberu autológnej krvi, vyžiada si písomný súhlas k odberu a informuje ho o prípadnej možnosti znehodnotenia jeho krvi pri manipulácii a skladovaní. Počas odberov je pacient v jeho starostlivosti.
Na dobu odberu má stanovenú jednodňovú pracovnú neschopnosť – paragraf. Týždeň pred odberom (príp. podľa stavu aj skôr), počas odberov a po operácii sa mu podávajú preparáty železa, prípadne iné lieky, podporujúce krvotvorbu (Sorbifer Durules, Maltofer, Aktiferrin, Acidum folikum, Pyridoxín, B12)
Po každom odbere sa pacientovi / darcovi poskytne malé občerstvenie - 3 dcl tekutiny a pečivo, prípadne čierna káva.
Pacient / darca, ktorý si daruje krv pre autotransfúzie, nie je evidovaný ako darca krvi a nie je za tieto odbery vyznamenávaný ako bezplatný darca.
Odbery je možné vykonávať v priestoroch určených pre odbery od darcov krvi. Odbery od hospitalizovaných pacientov je však potrebné plánovať mimo doby odberov od darcov.

Vykonávanie odberov.
Prvý odber sa musí naplánovať tak, aby bolo možné odobrať poslednú jednotku krvi najneskôr 72 hodín pred plánovanou operáciou pri 5-7 dňovom, v krajnom prípade trojdňovom odstupe medzi jednotlivými odbermi. Množstvo odobratej krvi sa riadi hmotnosťou pacienta / darcu. Odoberá sa 10-12 ml / kg váhy,naraz je možné odobrať najviac 450 ml krvi.
Odber je možné uskutočniť pri minimálnej hodnote Hb 110g / l a Htk 33-27%. Odberom jednej TU krvi sa zníži hodnota Hb asi o 10g/l, čomu zodpovedá strata 250 mg železa. Po 4 dňoch sa aktivuje kostná dreň, stúpa erytropoéza, prípadný deficit železa treba nahradiť. Odbery krvi sa vykonávajú sterilným spôsobom do plastových vakov pri dodržiavaní platných smerníc pre transfúznu službu.
Dĺžka skladovania autotransfúzií je 35 dní, tým je možné ich použitie aj pri určitom odložení plánovanej operácie.
V prípade potreby zabezpečenia väčšieho počtu krvných konzerv v intervale dlhšom ako expiračná doba erytrocytov, resp. v prípade hrozby expirácie pri presune termínu operácie, je možné pacientovi / darcovi v súvislosti s ďalším odberom retransfundovať erytrocyty alebo celú krv s najkratšou expiráciou a pokračovať v odberoch podľa časového harmonogramu. Všetky konzervy musia byť riadne označené. Štítok musí obsahovať označenie "pre autológnu transfúziu", meno a priezvisko pacienta, rodné číslo, krvnú skupinu a Rh faktor, názov prípravku, číslo odberu, dátum odberu a expirácie označenie výrobcu (pracoviska). Pri autológnych odberoch je nutné vyšetriť KO, skupinu AB0 a D. Nie je nutné vyšetrovať nepravidelné protilátky, ALT, HBsAg, anti HIV, anti HCV a robiť vyšetrenie na syfilis.
Skladovanie prípravkov pre autológne účely sa uskutočňuje oddelene od derivátov získaných od darcov, avšak za rovnakých podmienok.

Kedy sú autotransfúzie odporúčané
Autotransfúzie sú indikované pri vybraných plánovaných operačných výkonoch, pri ktorých sa očakáva väčšia strata krvi, ktorú treba nahradiť .Sú to v podstate všetky väčšie výkony v chirurgii, urológii, ortopédii, ale aj v gynekológii a pôrodníctve - napr. pred plánovaným cisárskym rezom. Všeobecne indikácie možno zhrnúť do niekoľkých bodov.
1. Vybrané chirurgické, ortopedické, gynekologiocko-pôrodnícke a ďalšie výkony.
2. Prítomnosť imúnnych protilátok.
3. Predchádzajúce potransfúzne reakcie.
4. Požiadavka vzácneho genotypu krvnej skupiny.
5. Prevencia aloimunizácie.
6. Prevencia anafylaktických reakcií.
7. Náboženské alebo osobné dôvody k odmietnutiu cudzej krvi.

Kedy sa autotransfúzie nesmú vykonávať alebo ich vykonávanie je obmedzené.
Odber krvi je možné uskutočniť pri minimálnej hodnote Hb 110 g/l a Htk 33-27 % na základe doporučenia ošetrujúceho lekára a predoperačného interného vyšetrenia.
Absolútnou kontraindikáciou odberu, odber sa nesmie vykonať, je:
- septický stav
- infekcie s potenciálnou alebo skutočnou bakterémiou
- známky akútnej infekcie napr. extrakcie zubov, chirurgické zákroky v ústnej dutine.
Relatívne kontraindikácie, pri ktorých je potrebná zvýšená pozornosť pri indikovaní odberov, sú :
-hemodynamicky významné arytmie a chlopňové chyby
- srdečná insuficiencia, nestabilná angina pectoris
- primárne a sekundárne poruchy krvotvorby
- primárne a sekundárne poruchy zrážania krvi
- dekompenzované poruchy metabolizmu a výživy
- systémové reumatické choroby
- insuficiencia dýchacieho systému
- renálna a hepatálna insuficiencia
- organové ochorenia nervovej sústavy, epilepsia
- akútna hemoragická cievna mozgová príhoda
- tehotenstvo
- maligné nádorové ochorenie
- celkový zlý zdravotný stav
- u osôb liečených liekom s myelotoxickým účinkom
- u osôb pracujúcich s priemyselnými jedmi, ktoré poškodzujú krvotvorbu
- u osôb vystavených ionizačnému žiareniu

Aké sú riziká autotransfúzií
Pri odbere autológnej krvi je nutné počítať aj s nežiadúcimi účinkami odberu na organizmus napr. s vazovagálnou reakciou, ktorá sa tiež vyskytuje aj u bežných darcovských odberoch.
Zvýšené riziko s možnými ťažkými reakciami možno očakávať u pacientov s ischemickou srdečnou chorobou, u pacientov liečených na vysoký tlak krvi, u pacientov s epileptickými záchvatmi v anamnéze, u chorých starších ako 70 rokov a u detí.
Problémom zostáva zlý žilný prístup.

Aké sú výhody autotransfúzií
Každá liečebná metóda má svoje výhody, je však nutné vždy počítať i s určitými rizikami a komplikáciami. U autotransfúzii však výhody jednoznačne prevažujú: zamedzenie prenosu infekčných ochorení
- bez rizika aloimunizácie
- zlepšenie reologických pomerov
- bez imunosupresného účinku
- stimulácia erytropoézy opakovanými odbermi
- okamžité použitie

Čo s nepoužitou autológnou krvou
Aj pri transfúzii autológnej krvi platí zásada účelnej hemoterapie, hoci mnohé vedľajšie účinky transfúzie odpadajú.
Ani aplikácia vlastnej krvi nie je celkom bez rizík.
Z potransfúznych reakcií môže vzniknúť alergická reakcia na súčasti konzervačného roztoku alebo teplotné reakcie, pretože ani zavedenie uzavretého systému do plastových vakov nevedie k stopercentnému zabráneniu možnosti bakteriálnej kontaminácie. Preto, keď sa v súvislosti s operačným výkonom ukáže, že podanie transfúzie nie je nutné, autotransfúzia by sa nemala podať. .
Použitie autológnej krvi pre alogénne transfúzie sa neodporúča, preto sa nepoužitá krv po expirácií znehodnotí.

Príprava na odber krvi
Deň pred odberom treba vypiť dostatočné množstvo tekutín - 2,5 – 3 l, jesť ľahkú nemastnú stravu.
Ráno vypiť aspoň 0,5 l nealko nápojov a zjesť ľahké raňajky (pečivo, džem, med, ovocie, zeleninu), nejesť mliečne výrobky, údeniny a podobne. V žiadnom prípade nehladujte ! Neodporúčame prísť po fyzickej alebo psychickej záťaži (večer pred odberom vynechajte namáhavé tréningy, posilovňu ).
Nie je vhodné darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou, alebo po nej (+/- 3 dni ).

Priebeh odberu krvi
Zdržíte sa približne 1 - 2 hodiny. Jednotlivé kroky nasledujú za sebou :
1. zaevidovanie darcu v evidencii darcov
2. zmeranie telesnej teploty v čakárni darcov, občerstvenie (čaj, pečivo)
3. odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu, príp. orientačné vyšetrenie krvnej skupiny
4. lekárske vyšetrenie
5. umytie a dezinfekcia rúk do nadlaktia
6. samotný odber krvi
7. odovzdanie dokumentácie v evidencii darcov pri odchode
Po vyšetrení a prepustení k odberu lekárom nasleduje samotný odber. Pred ním je darca povinný umyť si ruku dezinfekčným prostriedkom do nadlaktia a vysušiť. Samotný odber krvi trvá cca 10 minút. Objem odobratej krvi je 400 – 500 ml, čo je pre darcu neškodné. Objem krvnej straty sa doplní za 24 hodín, strata červených krviniek a krvného farbiva – hemoglobínu za 2 týždne (odberom klesne hladina hemoglobínu asi o 10g/l, ale vždy je ešte normálna). Strata železa sa doplní za 2 mesiace. Približne v 1 – 3% odberov sa môžu vyskytnúť komplikácie. Ide prevažne o hematómy (modriny) alebo prechodné stavy slabostí, závratov a nevoľností.
Pri odbere sa používa výlučne jednorázový zdravotnícky materiál a uzavretý systém odberových vakov zabezpečujúci vašu bezpečnosť, ako aj bezpečnosť odobratej krvi pred prípadnou bakteriálnou kontamináciou.
Po odbere doporučujeme nahradiť stratu zvýšeným príjmom tekutín a občerstviť sa. Neodporúčame zvýšenú fyzickú alebo psychickú námahu nasledujúcich 12 hodín. Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri riadení motorového vozidla, rozhodne neodporúčame viesť vozidlo bezprostredne po odbere krvi.
Pre Vašu lepšiu bezpečnosť po odbere je vhodné prísť v doprovode príbuzných.

Ochrana Vašich osobných údajov
Výsledky Vašich laboratórnych testov, ako aj Vami poskytnuté osobné údaje, podliehajú povinnej mlčanlivosti a zásadam lekárskeho tajomstva. Prístup k nim majú len autorizované osoby, údaje ďalej neposkytujeme, čím zabraňujeme neoprávnenému zneužívaniu Vašej totožnosti, údajov o Vašom zdravotnom stave, ako aj o výsledkoch vykonaných skúšok.

Informovaný súhlas k odberu
Po vyšetrení lekárom a jeho informovaní o všetkých výhodach a rizikách odberu, podpíšete súhlas k dberu v znení:
1. Súhlasím s odberom mojej krvi v množstve a časových intervaloch potrebných na zabezpečenie predpokladaného množstva krvi potrebnej pre moju liečbu pri plánovanej operácií.
2. Som informovaný o výhodach autológnej transfúzie krvi, o postupe pri odbere krvi a prípadných komplikáciách.
3. Súhlasím, aby bola moja odobratá krv uskladnená v krvnom sklade HTO Bojnice.
4. Som informovaný o tom, že v prípade nepredvídanej zvýšenej potreby transfúznych prípravkov, mi tieto budú dodané od dobrovoľných darcov krvi z krvného skladu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom som liečený.
5. Beriem na vedomie, že v prípade, že by moja liečba nevyžadovala podanie transfúzie autológnej krvi v takom množstve ako bola odobratá, táto sa nepoužije pre iný účel a po expirácií bude znehodnotená.

Skladovanie a expedícia autológnej krvi
Skladovanie prípravkov pre autológne účely sa uskutočňuje oddelene od derivátov získaných od darcov, avšak za rovnakých podmienok, v chladničke pri +2 až +6 °C. Cena krvi a krvných derivátov pre autológne transfúzie je stanovená rovnako ako cena ostatných transfúznych prípravkov Ministerstvom financií a Ministerstvom zdravotníctva na základe nákladov potrebných na jej produkciu. Krv odobratá na transfúznom oddelení v mieste bydliska pacienta /darcu sa fakturuje priamo lôžkovému oddeleniu, na ktorom sa vykonáva operácia a transfúzia a to aj v prípade, že je krv dočasne uskladnená na transfúznom oddelení danej nemocnice.
Pri dodávkach inému zdravotníckemu zariadeniu sa krv expeduje v prepravných termoboxoch sanitkou na základe príkazu na prepravu vypísaného ošetrujúcim lekárom, najčastejšie v deň prevozu aj samotného pacienta/darcu.
Fakturácia sa vykonáva rovnakým spôsobom ako u dodávok iných transfúznych prípravkov.

Vaša spokojnosť – náš cieľ
V snahe o dosiahnutie Vašej spokojnosti, privítame všetky návrhy a pripomienky, ktoré môžete vyjadriť formou Dotazníka spokojnosti alebo zápisom do Knihy pripomienok. Možno nevnímame maličkosti, ktoré sú súčasťou mozaiky nášho oddelenia, ale ich zmenou môžme prispieť k Vášmu lepšiemu a príjemnejšiemu pocitu počas chvíľ strávených u nás. V prípade nejakých nejasností môžete kedykoľvek požadovať odpoveď na akúkoľvek otázku súvisiacu s odberom. Rád Vám odpovie lekár nášho pracoviska.

Poskytované služby

Imunohematologické laboratórium  
Zodpovedný pracovník: vedúca laborantka Mgr. Dana Bošková
vyšetrovanie krvných skupín, na požiadanie aj samoplatcom za poplatok 13,28€
screening antierytrocytových protilátok
skúšky kompatibility
vyšetrovanie v rámci prenatálnych screeningových vyšetrení tehotných žien
špecifikácia antierytrocytových protilátok

Krvná banka  
Zodpovedný pracovník: vedúca laborantka Mgr. Dana Bošková

Príjem, evidencia, skladovanie a výdaj transfúznych liekov, podľa potreby nákup a predaj transfúznych liekov (celá krv, erytrocyty, krvná plazma, trombocyty, špeciálne pripravené a upravené transfúzne lieky) podľa požiadaviek klinických oddelení NsP v Bojniciach.  

Hematologické oddelenie
Zodpovedný pracovník: vedúca laborantka Mgr. Dana Bošková

Laboratórium základnej hematológie  
Vyšetrovanie krvných obrazov na automatickom krvinkovom analyzátore Sysmex K4500 ,Sysmex SF 3000 a Sysmex XT i 2000.

Cytomorfologické laboratórium  
- príprava krvných náterov a farbenie pre mikroskopické hodnotenie: retikulocyty, eosinofily, diferenciálny rozpočet buniek krvi a tiež príprava náterov krvných elementov v punktátoch, morfológia erytrocytov, leukocytov, trombocytov
- vyšetrovanie špeciálnych farbení buniek krvi: alkalická fosfatáza v neutrofiloch, LE fenomén, farbenie na FE
- farbenie a mikroskopické hodnotenie náterov z punktátov kostnej drene
- vyšetrovanie T lymfocytov celkových, aktívnych, fagocytárna aktivita neutrofilov

Hemokoagulačné laboratórium  
Vedúca úseku: Vlasta Raždíková

1. Vyšetrenie krvnej zrážanlivosti na automatickom analyzátore Sysmex CA 560, Sysmex 1500 a na poloautomate CL 4, niektoré manuálne metodiky.

Vykonávame: DK, DZ, PTČ, Fbg, APTT, Tt, AT III – po dohovore s lekárom HTO, D-Diméry, retrakcia plazmatického koagula, Rekalcifikačný čas plazmy, Etanol gelifikačný test, Euglobilínová lýza, Izolovane hemokoagulačné faktory: II, V, VII, VIII. Plánujeme rozšíriť vyšetrenia o screeningové vyšetrenia trombofilných stavov.

2. Osmotická rezistencia erytrocytov.

Laboratóriá okrem vnútornej kontroly kvality podliehajú aj externej kontrole kvality, o čom svedčia získané certifikáty SEKK spol s r.o. CR pre jednotlivé laboratórne vyšetrenia.

Štandardné postupy pri odberoch biologického materiálu - krvi

Cieľ vyšetrení krvi
Cieľom každého vyšetrenia je získať spoľahlivý výsledok. K tomu je potrebné zachovať taký postup, aby sme odstránili negatívne faktory ovplyvňujúce spoľahlivosť vyšetrení, alebo ich obmedzili na minimum.

Príprava vyšetrovaného na odber krvi
Odber sa robí väčšinou ráno nalačno (medzi 6. - 8.h.) resp. doobeda. Pacient má byť poučený, že večer pred odberom má vynechať mastné jedlá. Ak sa robí odber len čisto hematologických vyšetrení, pacient môže ráno zjesť nemastné, málo sladké raňajky a dostatočne sa napiť - aspoň 3-4 dcl čaju, vody, aby nedošlo k falošnej hemokoncentrácii Pacient pred odberom nemá fajčiť, piť čiernu kávu a piť alkoholické nápoje.

Výber správnej odberovej skúmavky na hematologické a imunohematologické vyšetrenia
Aby požadované hematologické a imunohematologické vyšetrenia mohli byť správne v laboratóriu vyšetrené, musia byť odbery vzoriek krvi urobené do presne na to určených skúmaviek a dodržať množstvo odobratej krvi, ktoré je určené ryskou na štítku skúmavky. Pozri priloženú tabuľku, v ktorej sú presne špecifikované odberové skúmavky.

Dezinfekcia pred odberom
K dezinfekcii používame Jodisol, Ajatin alebo Decidin tinktúru. U chorých s alergiou používame alkohol (70 - 80%) alebo alkoholéter.
Pozor! Miesto vpichu nesmie zostať po dezinfekcii vlhké, pretože aj stopy dezinfekčného roztoku môžu viesť ku vzniku hemolýzy vo vzorke krvi.

Odber venóznej krvi
Krv je najlepšie odobrať sediacemu pacientovi. Pokiaľ nejde o ležiacich, má pacient pred odberom sedieť asi 15 minút - možno zarátať aj čas čakania. Pacienti sa pred odberom majú vyhnúť výraznej fyzickej záťaži, ktorá zvyšuje napr. hodnoty Leu a Tr a dochádza k aktivácii fibrinolýzy. Výber miesta odberu krvi: nevhodná je strana s lymfedémom, hematómom, veľkými jazvami a ruka so zavedenou infúziou, takisto, ak sa odber robí so zavedených cievnych katétrov - je toto potrebné uviesť na žiadanke!!! - prímesi heparínu, infúzií.
Hornú končatinu proximálne od miesta vpichu pred odberom krátko stiahneme elastickým obvínadlom. Po dezinfekcii a nabodnutí žily obvínadlo rýchlo uvoľníme, aby sme neodoberali stojacu, ale voľne prúdiacu krv. Pacienta nenechávame nikdy dlho cvičiť s rukou utiahnutou obvínadlom: toto je dôležité hlavne pred odberom na koagulačné vyšetrenia.
Dodržať správny objem odobratej vzorke podľa rysky na skúmavke. Menšie množstvo má za následok nariedenie vzorky protizrážanlivým činidlom, viacej vzorky zase spôsobí zrážanie v skúmavke. Krv určenú na hematologické vyšetrenia v odberových skúmavkách v žiadnom prípade intenzívne netrasieme- ale premiešame niekoľkými prevráteniami skúmavky - hneď po odbere - aby sa rovnomerne rozmiešala krv s protizrážanlivým činidlom a nedošlo ku vzniku krvných zrazením. Vzorky na KO sa prevrátiť 5-10x, vzorky na vyšetrenie koagulácie 4x. Nesmie sa krv v skúmavke speniť!!! Aby sme sa vyhli termickej hemolýze, neodkladáme skúmavky s krvou na chladné miesto (chladnička, okno v zime a pod.), prípadne ani k tepelnému zdroju.
Odobratú krv najneskôr do 2 hodín, vyjmúc vyhradené vyšetrenia, treba dopraviť do laboratória.

Dôležité je zachovanie poradia odberových skúmaviek pri odbere u pacienta
1. neutrál - bez protizrážanlivých činidiel
2. sérová skúmavka
3. koagulačná skúmavka
4. odber na KO
5. heparínová skúmavka, glykemická
6. odber na FW - sedimentačná
Pozn: ak sa už nepoužívajú neutrál skúmavky, tak prvá v poradí má byť sérová, koagulačná sa má radiť vždy ako 2. skúmavka - odber pri uvoľnenom škrtidle, aby sa minimalizoval vplyv tkanivového faktora na zrážanie krvi a neovplyvňoval sa predanalyticky výsledok koagulačného vyšetrenia.

Žiadanka na vyšetrenie
Každá žiadanka musí obsahovať nasledujúce údaje:
- meno a priezvisko pacienta
- rodné číslo a číslo poistenca
- číslo zdravotnej poisťovne
- číslo diagnózy (v 4. miestnom tvare), prosíme udávať aj hlavnú diagnózu pacienta, nielen všeobecnú diagnózu hematologických ochorení (napr D50.0)
- meno ordinujúceho lekára, názov ambulancie
- dátum odberu
- zoznam požadovaných vyšetrení.
Ordinované vyšetrenia musia mať vždy vzťah k diagnóze. V prípade, že pacient užíva lieky, ktoré "skresľujú" výsledok, treba to na žiadanke uviesť...napr: Orfarín, Heparín. Zodpovedá za ne lekár uvedený na žiadanke. Nedostatočne označený materiál, alebo materiál s nedostatočne vyplneným sprievodným lístkom má laboratórium právo odmietnuť (nebezpečenstvo zámeny). Sprievodné lístky, ani štítky na skúmavkách nesmú byť postriekané krvou, prípadne iným biologickým materiálom.

Preprava vzoriek do laboratória
Z ambulancií využívať zvoz materiálu. Služba, ktorá zvoz materiálu vykonáva, zabezpečí prepravu v termoboxoch.

Odber kapilárnej krvi
Na vyšetrenie: DK DZ, nátery krvi na diff a alkalickú fosfatázu sa vykonávajú odbery kapilárnej krvi priamo v hematologickom laboratóriu a robia ich naše laborantky podľa určených štandardných postupov. Vtedy sú pacienti odoslaní k nám do nášho laboratória s príslušnou žiadankou.

Príjem materiálu:
Príjem materiálu na vyšetrenie aj so žiadankami prebieha:
- pre hematológiu - v A budove na prízemí pri vchode do hematologického laboratória
- pre imunohematológiu - v budove riaditeľstva -bočný vchod do krvného skladu na prízemí
- V ÚPS - hematologické aj imunohematologické vyšetrenia:-v budove riaditeľstva -bočný vchod do krvného skladu na prízemí

Odmietnutie vzoriek:
Materiál na vyšetrenie nie je možné v labortóriu prijať ak je:
- vzorka nesprávne odobratá, do nesprávnej skúmavky
- vzorka je zrazená, alebo má viditeľné koagulum
- nedodržané množstvo krvi v skúmavke - podľa rysky
- nedodržaný predpis pre príjem materiálu
- neoznačená vzorka menom pacienta, rok narodenia a dátumom odberu
- vzorky s chylóznou, ikterickou a hemolytickou plazmou (niektoré vyšetrenia sa dajú realizovať, ale k výsledku bude uvedený komentár).

Časová dostupnosť výsledkov
V našich laboratóriách sa statimové vyšetrenie robia prednostne, podľa počtu vyšetrení , druhu a rozsahu, je možné výsledok vydať najskôr o hodinu od príjmu vzorky v našom laboratóriu.
Výsledky ambulantným lekárom - rutinné vydávame nasledujúci deň ráno s ranným zvozom, pokiaľ sa s konkrétnym lekárom nedohodneme inak (napr. hlásenie PTČ u pacientov s antikoagulačnou liečbou...) Iné vyšetrenia- napríklad špeciálnu koaguláciu, diferenciály, AF v granulocytoch-robíme 1x v týždni-piatky, špeciálnu koaguláciu - robíme 1x v mesiaci, T lymfocyty- vyšetrujeme 2x v týždni. Vždy pri objednaní špeciálnych vyšetrení Vám je poskytnutá informácia, kedy budú výsledky k dispozícii.
Imunohematologické vyšetrenia - denne, špeciálne - screening tehotných 1x v týždni. Skladovanie vzoriek v imunohematologickom laboratóriu je 7-10 dní.

Samoplatci
Obdržia výsledky hematologických vyšetrení priamo v hematologickom laboratóriu v deň odberu, alebo na druhý deň po doručení materiálu , alebo v imunohematologickom laboratóriu do 7 dní a to po predchádzajúcom zaplatení vykonaných vyšetrení v nemocničnej pokladni.

Správny odber krvi na koagulačné vyšetrenia

Technika odberu krvi od pacienta:

KRÁTKE zaškrtenie žily - maximálne na 1 minútu.
RÝCHLY, pokiaľ možno šetrný vpich, pokiaľ je možné, prvé 2 ml krvi nepoužívať na odber k vyšetreniu koagulácie.
Ak je u pacienta viacej odberov, skúmavku na koagulačné vyšetrenie zaradiť minimálne ako 2.-3. v poradí -pričom odber sa musí realizovať s uvoľneným esmarchom.
OPATRNÉ nasatie krvi do striekačky (nesmie sa krv speniť ani sa tvoriť bubliny, musí voľne natiecť)
PRESNÉ dodržanie objemu krvi v skúmavke určenej na koagulačné vyšetrenie, jednorazové vákuové skúmavky musia byť naplnené až po rysku.
IHNEĎ po odbere skúmavku premiešať jemným prevracaním na dôkladné premiešanie obsahu.
VZORKY NETRIASŤ!!!

Na koagulačné vyšetrenie sa používa výlučne citrátová plazma. Preto používame len skúmavky s citrónanom sodným 0,11mol/l, pH8, v skúmavke v pomere 1:9 / u nás Vacuette systém: 3,2% citrát 3,5 ml skúmavky: modro/čierny uzáver, alebo predchádzajúci odberový systém Sarstedt monovette zelená/-
Na vyšetrenie RČ (rekalcifikačný čas krvi) bude možné používať sedimentačné odberové skúmavky. Na koagulačné vyšetrenie sa NESMIE používať krv odobratá z i.v. katétrov.

Transport do laboratória na vyšetrenie:

1. Doručenie vzoriek na vyšetrenie čo najskôr, vyšetrenie koagu-lačných testov sa musí vykonať behom 4 hodín po odbere.
2. Využívať hromadný zvoz materiálu, aby prístroj bol plne využitý.
3. Na žiadanke uviesť čas odberu od pacienta a tiež podávanie liečby a to HEPARÍNU, LMWH HEPARÍNU, ORFARÍNU a iných antikoagulancií

Výsledky koagulačných vyšetrení a najmä ich spoľahlivosť výrazne závisia od správnej techniky odberu krvi a správneho a rýchleho transportu /izbová teplota/. Je známe, že až 60% falošných koagulačných výsledkov je v dôsledku nesprávne vykonaného odberu krvi. Žiadam preškoliť a oboznámiť všetkých, ktorí sú za indikácie a realizácie odberov krvi na koagulačné vyšetrenia a transport zodpovední.

Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia sa nachádza v Nemocnici v Bojniciach, v budove A na prízemí

Zdravotné sestry: Mária Klincová, Bc. Monika Oršulová

Na vyšetrenie v hematologickej ambulancii odosiela pacientov obvodný lekár po vykonaní základných diferenciálno - diagnostických postupov, keď má podozrenie na ochorenie krvotvorby alebo lekár z odbornej ambulancie na konzultáciu zdravotného stavu pacienta. Vykonávame aj špeciálne diagnostické vyšetrenia – napr. punkcie kostnej drene, ale aj liečebné venepunkcie. Liečime pacientov s ochoreniami krvotvorby, poruchami krvnej zrážanlivosti, onkologickými ochoreniami. Pacientov s primárne hematologickými a hematoonkologickými ochoreniami dispenzarizujeme. Pacientov podľa možností objednávame na vyšetrenie po telefonickom dohovore s obvodným lekárom, akútne stavy vyšetríme v deň odoslania počas ambulantných dní, eventuálne je potrebné dohodnúť hospitalizáciu v nemocnici.

Kontakty

HEMATOLOGICKÉ A TRANSFUZIOLOGICKÉ ODDELENIE
Hematologická ambulancia: 046/5112 367 (objednávanie po 12:00 hod.)
Autotransfúzie: 046/5112 367, 046/5112 417 (objednávanie po 12:00 hod.)
Objednávanie darcov: 046/5112 417 (objednávanie po 10:00 hod. – okrem utorka), darcakrvi@hospital-bojnice.sk

Ambulancia
046/5112367
Evidencia darcov
046/5112417
Laboranti + pohotovostná služba
046/5112416
Vedúca laborantka
046/5112415
Primár
046/5112422
Lekári
046/5112128
HIV - laboratórium
046/5112123
Vyšetrovňa krvného obrazu
046/5112423
Koagulácia
046/5112419
Laborat. - analyzátor
046/5112366
Hematologická ambulancia
046/5112294

Fotogaléria