Oddelenie klinickej biochémie

PrimárMUDr. Hrdá Mária
Vedúca laborantkaLena Pösová
Telefón046/5112180

Stručná charakteristika oddelenia

Klinická biochémia je medicínsky odbor, ktorý patrí medzi liečebné a vyšetrovacie zložky zdravotníckej starostlivosti. Jej náplňou je sledovanie látkovej výmeny v zdraví a chorobe a využitie poznatkov pri prevencii, včasnej diagnostike, určení rozsahu poškodenia organizmu a stanovení prognózy.

Metódou práce sú fyzikálnochemické, chemické a imunochemické vyšetrenia.
Biochemické vyšetrenie poskytuje v rámci laboratórnych vyšetrení 60-70% informácií o pacientovi. Tento význam biochemického vyšetrenia je daný tým, že:
- informuje o metabolických funkciách,
- má široký rozsah (veľké spektrum rôznych testov),
- má dostatočnú špecificitu, citlivosť a reprodukovateľnosť,
- je kvantifikované,
- je relatívne ľahko dostupné,
- príliš nezaťažuje pacienta.

História

Od roku 1961 do roku 1991 boli všetky metodiky v laboratóriu manuálne. Pracovalo sa na klasických fotometroch a neskôr i na fotometroch s možnosťou kinetického merania, čo bolo prácne a časovo náročné. Od roku 1991 používame prvé biochemické analyzátory a výpočtovú techniku. Prístrojová i výpočtová technika sa plynulo obnovovala a v súčasnosti sa pracuje na analyzátoroch DxI 800, BEP 2000, Opsys MR Dynex, Rapidlab 248, Bio-Rad D-10, Cobas h 232, Interlab G 26, Osmomat 030, AU 680, AU 680, Bio sen, e 411.

Primári oddelenia:
MUDr. Valéria Buzeková (1961 – 1991)
MUDr. Antonín Pohlídal (1991 – 1993)
MUDr. Mária Hrdá (1993 – súčasnosť)

Vedúce laborantky:
Terézia Bujnová (1961 – 1989)
Vilma Dírerová (1989 – 2017)
Lena Pösová (2018 - súčasnosť)

Štruktúra oddelenia

Úsek akútnej a rutinnej biochemickej diagnostiky
Vedúca úseku: Ing. Totovská Patrícia
Zastrešuje všetky akútne a rutinné biochemické vyšetrenia, vyšetrenia moču, liquoru, stolice, žalúdočnej šťavy a punktátov, vyšetrenie myoglobínu, laktátu, amoniaku, acidobázickej rovnováhy, osmolality, glykémie a HbA1c.

Úsek špeciálnej diagnostiky
Vedúca úseku: Ing. Gabriela Pekáriková
Zahŕňa vyšetrenie onkomarkerov, hormónov, vitamínov, izoenzýmov ALP, ELFO, troponínu T, NT-proBNP, PCT, protilátok proti bielkovinám kravského mlieka, gliadínu a transglutamináze, DAO, vyšetrenie typizácie leukocytov v periférnej krvi a v alveolárnej laváži prietokovou cytometriou, orientačné vyšetrenie drog a ich metabolitov v moči, SFM liquoru, vyšetrenie chloridov v pote, CO-Hb, Met-Hb.

Úsek serológie a imunológie
Vedúca úseku: Mgr. Erika Laliková
Zastrešuje infekčnú serologickú diagnostiku, imunoturbidimetrické vyšetrenie imunoglobulínov a zápalových reaktantov, vyšetrenie špecifických IgE.

Pre lekárov

Biologický materiál prijatý na OKB sa uchováva 3 dni. V tretí deň o 11:00 hod. dopoludnia je pripravený na likvidáciu. Moč na stanovenie odpadov sa skladuje 24 hodín. Jednorazový moč na vyšetrenie sedimentu sa skladuje 5 hodín.
Vyšetrenia, ktoré neodporúčame doordinovať pre ich ľahké ovplyvnenie rôznymi faktormi i pri vhodnom skladovaní: glukóza, Na, K, Cl, bilirubín.

Samoplatca dostane výsledky biochemických vyšetrení priamo v laboratóriu v ten istý deň po doručení materiálu, a to po predchádzajúcom zaplatení vykonaných vyšetrení v nemocničnej pokladni, ktorá je otvorená v pondelok až piatok v časoch od 6:30 hod. – 12:30 hod. a 13:00 hod. – 14:00 hod.

Výsledky serologických a niektorých špeciálnych vyšetrení nemusia byť hotové v ten istý deň – informujte sa na klapke č. 195 alebo 192.

Odbery pre serologické vyšetrenia

Serologické vyšetrovacie metódy slúžia na nepriamy dôkaz kontaktu vyšetrovaného jedinca s infekčným agensom. Vyšetrenia sa robia zo žilovej krvi odobratej do skúmavky bez protizrážanlivého činidla. Používajú sa bežné biochemické skúmavky so separačným gélom.

Sprievodný lístok musí obsahovať:

  • meno a priezvisko pacienta, bydlisko pacienta (stačí napísať na jednu sprievodku kvôli žiadanke na
  • prevoz materiálu sanitkou na špecializované pracovisko mimo nášho laboratória),
  • rodné číslo pacienta,
  • číslo zdravotnej poisťovne pacienta,
  • pečiatku a čitateľný podpis odosielateľa (originál, nie kópiu),
  • kód oddelenia (prípadne lekára),
  • diagnózu,
  • požadované vyšetrenie.


  Sprievodné lístky na serologické vyšetrenia sa vypisujú nasledovne:

  Všetky požiadavky na vyšetrenie v našom laboratóriu je možné písať na jednu žiadanku, a to biochemické, špeciálne aj serologické vyšetrenia. Samostatné žiadanky vyžadujeme v prípade, že biologický materiál odosielame na vyšetrenie na vyššie pracoviská (mikrobiologické, virologické, atď.). Požiadavku na takéto vyšetrenia uveďte buď na špeciálny sprievodný lístok z konkrétneho pracoviska, alebo ak ho nemáte k dispozícii, vypíšte klasický sprievodný/výmenný lístok.

  Množstvo odoberaného biologického materiálu závisí od počtu požadovaných parametrov, približne jedna plná skúmavka krvi na tri serologické vyšetrenia.

  Pri odbere liquoru je nutné odobrať v ten istý deň paralelne aj krv pre posúdenie intratékálnej produkcie protilátok (borélie, herpetické vírusy, EBV, CMV, kliešťová encefalitída) a lístky treba vypísať zvlášť pre každý parameter – na krv aj na liquor.

  Na virologické vyšetrenie je nutné odobrať dve párové vzorky, a to tak, že prvú vzorku treba odobrať čo najskôr po objavení sa príznakov a druhú vzorku s odstupom 14 – 21 dní po prvej. Sleduje sa vzostup koncentrácie protilátok v priebehu niekoľkých dní či týždňov, pričom za signifigantný vzostup protilátok sa považuje vzostup o tri riedenia alebo titre. Obe vzorky odosielame na vyšetrenie na vyššie pracovisko z nášho oddelenia súčasne. Pokiaľ nebude odobratá druhá vzorka, materiál nebude vôbec odoslaný na vyšetrenie.

  Ster z cervixu alebo z uretry na stanovenie antigénu Chlamýdia trachomatis sa vyšetruje jednokrokovým testom na stanovenie antigénu Chl. trachomatis vo vzorke endocervikálneho alebo uretrálneho výteru. Súprava nie je určená na stanovenie antigénu Chl. trachomatis vo výtere z oka a ejakulátu.


  Cervikálne vzorky

   1. Použite tampón priložený k súprave alebo cytologickú kefku.
   2. Odstráňte nadbytočný hlien alebo krv z endocervikálnej oblasti iným tampónom alebo kúskom vaty. Ak sa neodstráni, výsledok môže byť falošne pozitívny.
   3. Vložte tampón do endocervikálneho kanála tak, aby väčšia časť špičky bola vo vnútri. Otáčajte tampónom 15 sekúnd a opatrne vyberte.
   4. Vzorku je najlepšie analyzovať okamžite po odbere. Ak to nie je možné, uskladnite tampón v suchej skúmavke pri 2 – 8 °C maximálne 72 hodín. Nezmraziť!

  Uretrálne vzorky – u mužov

   1. Použite štandardný drôtený odberový tampón s vláknitým koncom alebo cytologickú kefku. Upozornite pacienta, že nesmie močiť najmenej 1 hodinu pred odberom.
   2. Vložte tampón do uretry do hĺbky 2 – 4 cm a otáčajte ním 3 – 5 sekúnd a opatrne ho vyberte.
   3. Vzorku je najlepšie analyzovať okamžite po odbere. Ak to nie je možné, uskladnite tampón v suchej skúmavke pri 2 – 8 °C maximálne 72 hodín. Nezmraziť!

  Pokyny k odberom biochemických a serologických vyšetrení odberovým systémom VACUETTE

  Biochemické a serologické vyšetrenia:
  Skúmavka s červenožltým vrchnáčikom (obsahuje aktivátor zrážania a separačný gél).

  Typy skúmaviek:
  4 ml – tenká kat. č. 454067
  5 ml – tenká kat. č. 456073
  8 ml – tenká kat. č. 455071

  Použiteľnosť: Všetky biochemické rutinné a špeciálne vyšetrenia, všetky serologické vyšetrenia.

  Vyšetrenie laktátu a amoniaku:
  Skúmavka s fialovým vrchnáčikom (obsahuje K3 EDTA)

  Typ skúmavky:
  2 ml – tenká kat. č. 454222

  Vyšetrenie glykovaného hemoglobínu:
  Skúmavka s fialovým vrchnáčikom (obsahuje K3 EDTA)

  Typ skúmavky:
  3 ml – tenká kat. č. 454217 (rozmer je potrebné dodržať, skúmavka ide priamo do analyzátora)

  Vyšetrenie troponínu, myoglobínu, NT-proBNP:
  Skúmavka so zeleným vrchnáčikom (obsahuje Li heparín)

  Typ skúmavky:
  2 ml – tenká kat. č. 454237

  Vyšetrenie glykémie:
  Mikroskúmavka so šedým vrchnáčikom (obsahuje K3 EDTA a NaF)

  Typ skúmavky:
  0,25 ml kat. č. 450445

  Vyšetrenie liquoru:
  Skúmavka s bielym vrchnáčikom (bez prísad)

  Typ skúmavky:
  6 ml kat. č. 456001
  Použiteľnosť: Biochemické a serologické vyšetrenie liquoru.

  Biochemické vyšetrenie moču:
  Skúmavka so žltým vrchnáčikom

  Typ skúmavky:
  10,5 ml kat. č. 455007 alebo močový pohárik 100 ml kat. č. 724273 (bez prísad)

  Vyšetrenie stolice:
  Uzatvárateľný kontajner na stolicu.

  Transport scentrifugovaného materiálu na iné pracovisko:
  Typ skúmavky:
  Skúmavka s bielym vrchnáčikom
  6 ml kat. č. 456001 (bez prísad)
  9 ml kat. č. 455001 (bez prísad)

  Pokyny pre odber a vyšetrenia v moči

  Jednorazový moč (U):
  Moč na kvantitatívne vyšetrenie močového sedimentu alebo na stanovenie osmolality. Odber zo stredného prúdu prvého ranného moču. Do laboratória odošlite vzorku 10 ml moču.

  Odber 24-hodinového moču (dU):
  Moč zbieraný 24 hodín sa používa na bilanciu vylučovania látok. Je dôležitá spolupráca pacienta, a preto ho treba náležite poučiť.

  Postup zberu:
  Pacient sa ráno (o 6:00 hod.) vymočí do toalety. Odvtedy sa začne zbierať moč do určenej zbernej nádoby. Naposledy sa vymočí o 6:00 hod. ráno na druhý deň pred stolicou. Zbernú nádobu umiestnite na chladnom mieste. Pokiaľ nebude uvedené ináč, bez konzervačných prísad. Po ukončení zberu sa celé množstvo odmeria a diuréza sa vpíše na sprievodný lístok. Premiešajte zber a vzorku odošlite do laboratória OKB v predpísanej odberovej nádobe. Na stanovenie odpadu močoviny, kreatinínu, KVP, Na, K, Cl, P, Ca, Mg a kyseliny močovej v moči, odošlite do laboratória OKB 10 ml moču v jednej predpísanej odberovej nádobe.

  Hamburgerov močový sediment:
  Pred zberom má mať pacient dôkladne umyté močovo-pohlavné orgány. Ráno sa pacient vymočí a tento moč sa vyleje. Od tejto doby (6:00 hod.) sa zbiera moč presne 3 hodiny (toleruje sa odchýlka +/- 30 minút). Pacient pred začatím odberu vypije 7 ml čaju na kg svojej hmotnosti. Zberová nádoba pre dospelého pacienta má mať objem 500 ml a pred zberom sa má do nej kvapnúť 5 kvapiek 40 %-ného formaldehydu. Po skončení zbernej doby (po troch hodinách, teda o 9:00 hod.) odmeria sestra v ambulancii objem a mernú hmotnosť moču. Moč s mernou hmotnosťou menej ako 1010 alebo s objemom menším ako 30 ml u pacientov starších ako 5 rokov nevyšetrujeme. Moč sa v zbernej nádobe musí dôkladne premiešať a reprezentatívna vzorka sa posiela v močovej skúmavke do laboratória čo najskôr.

  Clearence endogénneho kreatinínu:
  Na vyšetrenie pošlite 10 ml dobre premiešaného 24-hodinového (12 -hodinového) moču s uvedením celkového množstva moču za 24 alebo 12 hodín. Spolu s močom pošlite do laboratória aj 4,5 ml krvi odobratej nalačno pri ukončení zberu moču. Počas zberu ma byť pacient hydratovaný a v relatívnom fyzickom pokoji. Výsledky vyšetrenia závisia od správnosti zberu moča.

  Frakčná exkrécia Na, K, Cl, Ca, P, kyseliny močovej:
  Na vyšetrenie do laboratória odoslať moč + sérum.

  Kyselina vanilmandľová (KVM) a 5-hydroxyindoloctová (HIOK):
  Moč sa zbiera 24 hodín do tmavej sklenej nádoby do ktorej na začiatku zberu vlejeme 15-20 ml 6N HCl. Do laboratória sa odošle 10 ml moču v predpísanej odberovej nádobe.

  Bence Jonesova bielkovina (U):
  Jednorazový moč, nie krvavý. Do laboratória sa odošle 10 ml moču v predpísanej odberovej nádobe.

  Orientačné stanovenie drog v moči:
  Jednorazový moč, do laboratória odoslať 10 ml moču v predpísanej odberovej nádobe.

  Porfyríny v moči (U):
  Jednorazový moč, do laboratória odoslať 10 ml moču v predpísanej odberovej nádobe.

  Kortizol (dU):
  Moč sa zbiera 24 hodín do sklenej odberovej nádoby. Premiešaná vzorka moču (20 ml) sa doručí do laboratória OKB.

  Pokyny pre odber a vyšetrenia v krvi

  Kapilárna krv (Arterializovaná krv):
  Kapilárna krv odobratá do heparinizovanej kapiláry z dobre prekrveného miesta na periférii. Ušnému laloku dávame prednosť pred odberom z prsta. Po vpichu je nutné prvú kvapku krvi zotrieť, odoberaná krv má voľne vytekať do kapiláry. Krv nevytláčame, pretože môže nastať hemolýza a zriedenie intersticiálnou tekutinou. V striekačke ani v kapiláre nesmú byť vzduchové bubliny. Odber je anaeróbny. Konce kapiláry musia byť počas transportu vzduchotesne uzatvorené.

  Arteriálna krv:
  Odoberáme ju do heparinizovaných striekačiek (alebo do striekačiek vypláchnutých heparínom). Ak vzorku krvi získame z permanentného katétra, je nutné najprv odobrať zmes krvi a infúznych preparátov a až po vhodnej dobe je možný odber vzorky k vyšetreniu. Krv na vyšetrenie ABR a krvných plynov má byť vyšetrená prakticky okamžite, aby nedošlo k poklesu pH, pO2 a vzostupu pCO2. Krv je nutné doručiť na analýzu do 10 minút po odbere. V ostatných prípadoch je krv možné vyšetriť do jednej hodiny, ak je do laboratória transportovaná v boxe chladenom ľadom.

  • Met-Hb kapilárna krv: Odber dohodnúť telefonicky na OKB kl. č. 192.
  • CO-Hb upravenú skúmavku vyžiadať na OKB.
  • Glykovaný hemoglobín HbA1c odber do K3EDTA.
  • Troponín T, myoglobín a NT-proBNP odber do Li heparínu.
  • Laktát odber do K3EDTA. Vyšetrenie vopred dohodnúť na OKB. Materiál po odbere okamžite priniesť na OKB a osobne odovzdať do rúk personálu.
  • Amoniak odber do K3EDTA. Odber nesmie vykonávať fajčiar. Vyšetrenie vopred dohodnúť na OKB. Materiál po odbere okamžite priniesť na OKB a osobne odovzdať do rúk personálu.
  • Etanol – vyšetrenie v sére – slúži na medicínske diferenciálno-diagnostické účely /nie forenzné účely.

  Odber krvi na stanovenie Na, K v erytrocytoch:
  Krv odobrať do hrubostennej sklenenej skúmavky (vyžiadať na OKB). Skúmavka aj striekačka musia byť tesne pred použitím prepláchnuté heparínom. Odobrať 10 ml krvi.

  Vyšetrenia v pote

  Vyšetrenie chloridov v pote. Odber sa realizuje do špeciálnej odberovej nádobky, pripraví pracovník OKB po vyžiadaní na kl. č. 192, 193.

  Vyšetrenie stolice

  Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie:
  Podľa odporúčaní priamo od výrobcu príslušného testu nie sú potrebné žiadne špeciálne diétne obmedzenia. Vyšetrenie sa realizuje imunochemicky. Na toto vyšetrenie stačí do plastovej nádobky odobrať minimálne množstvo stolice, cca 1 cm3 (veľkosť hrachu). Vyšetrenie nevykonávať pri menses a krvácajúcich hemoroidoch.

  Vyšetrenie stolice na zvyšky potravy:
  Vyšetrenie sa realizuje po 3-dňovej príprave pacienta, počas ktorej konzumuje Schmidtovu diétu.
  Rozpis potravín pre túto diétu je nasledovný:
  raňajky: pohár mlieka, 2 rožky s maslom, 2 vajcia uvarené na mäkko
  desiata: ovsená kaša
  obed: bujón ako polievka, hovädzí biftek, zemiaková kaša s maslom
  olovrant: ovsená kaša
  večera: pohár mlieka, 2 rožky s maslom, 2 vajcia uvarené na mäkko

  Na vyšetrenie stačí poslať minimálne množstvo stolice, cca 1 cm3 v príslušnej odberovej nádobke z plastu (veľkosť hrachu).

  Referenčné hodnoty

  Po kliknutí na názov sa Vám zobrazia konkrétne referenčné hodnoty:

  Odberová ambulancia

  Odberová ambulancia sa nachádza v budove Unikliniky kardinála Korca v Prievidzi v priestoroch ambulancie LsPP pre dospelých – vchod z boku.
  Pacienti, ktorí potrebujú laboratórne vyšetrenie krvi, ju môžu využívať vždy v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 11:30 hod. Pacienti prichádzajú na odbery s kompletne vyplnenou žiadankou na biochemické alebo hematologické vyšetrenie, ktorá je zároveň čitateľne osignovaná pečiatkou ordinujúceho lekára. V ambulancii pracujú dve odberové sestry, odvoz odobratého biologického materiálu je zabezpečený trikrát denne do laboratórií nemocnice v Bojniciach. O výsledku laboratórnych vyšetrení sú ordinujúci lekári informovaní písomne alebo prostredníctvom nášho portálu pre SVaLZ výsledky. Služby odberovej ambulancie môžu využívať pacienti všeobecných lekárov i lekárov špecialistov z celého regiónu i pacienti samoplatcovia.

  Ďalšie kontakty

  ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE
  Rutinné a statimové laboratórium, pohotovosť: 046/5112 194
  Imunoturbidimetria (Ig, HbA1c): 046/5112 191
  Špeciálne vyšetrenia (onkomarkery, hormóny): 046/5112 192
  Serologické vyšetrenia, špecifické IgE: 046/5112 195
  Laboranti: 046/5112 196
  Vedúce úsekov – pracovňa: 046/5112 193

  Fotogaléria