Rádiodiagnostické oddelenie

Stručná charakteristika oddelenia

V rámci plne digitalizovaného RDG oddelenia prevádzkujeme tieto pracoviská:

 • 3 skiagrafické pracoviská,
 • popisovňu snímkovej dokumentácie,
 • 1 USG pracovisko,
 • mamografické pracovisko,
 • 2 CT pracoviská,
 • pracovisko angiografie a intervenčnej rádiológie,
 • centrálny príjem a objednávanie pacientov,
 • archív snímkovej dokumentácie.

Pracovná doba:
Pondelok - Piatok: od 7.00 h do 14.00 h

Pohotovosť:
Pondelok - Piatok: od 14.00 h do 7.00 h
Sobota - Nedeľa: od 7.00 h do 7.00 h

Vedúci rádiologický technik: Bc. Jarmila Slezáková, dipl. r. a.
Rádiolog. technici: Bc. Vladimír Urbanec,dipl. r. a., Jozef Balej, dipl. r. a., Bc. Eva Csonková, Eduard Mittaš, dipl. r. a., Dana Pappová, Mgr. Monika Tomášiková, Bc. Silvia Švecová, Bc. Slávka Šimková, Marián Priehoda, Jana Gamanová, Iveta Štefkovičová
Zdravotné sestry: Melušová Janka, Duchoňová Adriána, Jašková Jana
Zdravotný asistent: Caňová Ivana, Pernišová Helena
 

Činnosť oddelenia

1. Pracoviská konvenčnej rádiológie:

 • štandardné skiagrafické vyšetrenia všetkých oblastí ľudského tela,
 • panoramatické snímkovanie zubov.

2. USG pracovisko:

Celotelové USG prístroje – SIEMENS Acuson X700, Sonix SP

 • kompletné vyšetrenie brušnou nízkofrekvenčnou sondou,
 • kompletné vyšetrenie povrchovou vysokofrekvenčnou sondou,
 • dopplerovské vyšetrenie ciev vrátane farebného mapovania,
 • drenáže dutinových útvarov, biopsie pod USG kontrolou,

3. Mamografické pracovisko:

SIEMENS 3000 NOVA

 • preventívna mamografia,
 • diagnostická mamografia,

4. CT pracovisko:

PHILIPS Brilliance 40

 • spektrum celotelových vyšetrení,

CT GE Revolution EVO

 • celé spektrum celotelových vyšetrení,
 • virtuálna kolonoskopia (UNION, Dôvera)

5. Pracovisko angiografie a intervenčnej rádiológie

PHILIPS MD 4

 • kompletné angiografické vyšetrenia,
 • široké spektrum diagnostických a terapeutických výkonov v rámci intervenčnej rádiológie.

6. Centrálny príjem a objednávanie pacientov

Denne od 7.00 h do 14.00 h

Povinné náležitosti žiadanky pri lekárskom ožiarení:

 ● jednoznačná identifikácia pacienta                                                                                             

    (meno, číslo poistenca, zdravotná poisťovňa),

 ● výška, hmotnosť a pohlavie pacienta,

 ● jasná špecifikácia vyšetrenia (modalita a oblasť),

 ● klinická diagnóza vrátane číselného kódu MKCH,

 ● indikácia–očakávaný prínos vyšetrenia (klinická otázka),

 ● kontraindikácie podania kontrastnej látky, prípadne ďalšie                                                           

    dôležité skutočnosti s tým spojené,

 ● informácie o prípadnej gravidite,

 ● informácie o predchádzajúcich aplikáciách rádionuklidov a IŽ,                                                                   

    ktoré by mohli mať význam pre uvažované vyšetrenie alebo liečbu,

 ● meno a podpis indikujúceho lekára, pečiatka pracoviska,

 ● dátum vystavenia žiadanky

Prosíme o dodržiavanie povinných náležitosti žiadanky podľa štandardov.

Pracovisko angiografie a intervenčnej rádiológie

Angiografia a intervenčná rádiológia je dynamicky sa rozvíjajúci odbor, ktorý poskytuje široké možnosti diagnostiky a terapie. Využitie miniinvazívnych metód je celosvetovým trendom s prínosom pre pacienta aj nemocnicu. Umožňuje skrátenie doby hospitalizácie a práceneschopnosti na minimum pri adekvátnom terapeutickom efekte. Naše oddelenie ako jedno z mála v rámci SR poskytuje širokú škálu diagnostických aj terapeutických výkonov pre pacientov našej nemocnice aj iných regiónov. Spektrom výkonov sa snažíme vyrovnať celosvetovým trendom v oblasti intervenčnej rádiológie a výsledkami sa dostávame na úroveň moderných diagnostických centier. Rozvoj oddelenia je výsledkom dobrej spolupráce s vedením nemocnice, ktoré sa v rámci ekonomických možností snaží zabezpečiť dostupnosť moderných metód pre pacientov celého regiónu.

Výkony v oblasti cievneho systému:

 1. angiografie
 2. perkutánna transluminálna angioplastika (PTA) tepien panvy, horných a dolných končatín + zavedenie stentu
 3.  kompletné riešenie stenóz, uzáverov dialyzačných A-V fistúl (PTA, stent, trombolýza 

Výkony v oblasti GIT:

 1. perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC), drenáž žlč. ciest (PTD), stentovanie v oblasti žlč. ciest (plastové, kovové stenty)
 2. dilatácia pažerákových stenóz, stentovanie pomocou širokej škály samoexpandibilných aj balónexpandibilných stentov

 

Príprava pacienta na USG vyšetrenie

1. Vyšetrenie tráviaceho traktu, brucha (pečeň, žlčník, pankreas a pod.) - pacient nesmie večer pred vyšetrením požívať stravu, ktorá spôsobuje zaplynenie tráviaceho traktu (strukoviny, hlúboviny, kapusta, alkoholické nápoje a minerálna voda). Raňajky žiadne, vhodné je vypiť pohár odstátej vlažnej vody, v žiadnom prípade nepožívať čaj, kávu, ovocné zahustené džúsy. Diabetici, ktorí si aplikujú inzulínové preparáty budú vyšetrení prednostne! Nie je vhodné, aby na vyšetrenie prichádzali pacienti s monitorovacím zariadením na EKG (Holter a podobne).

2. Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy (urologické, gynekologické a prípadne onkologické indikácie|. Nevyžaduje sa žiadna špeciálna diéta, alebo režim, dôležitý je plný močový mechúr – to znamená, že pacient pred vyšetrením minimálne 2 až 3 hodiny nemočí, pred vyšetrením pije minimálne 1 – 2 hodiny dostatočné množstvo tekutín – to znamená podľa veku a zdravotného stavu pacienta minimálne 200 až 500 ml. U ťažkých stavov je vhodné podanie infúzneho roztoku. Pacienti so zavedenou cievkou v močovom mechúre musia mať zablokovaný odtok moča minimálne 2 až 3 hodiny pred vyšetrením podľa stavu pacienta.

3. Vyšetrenie krku (cievy, štítna žlaza, lymfatický systém, mäkké tkanivá) - bez diétnej prípravy a pitného režimu. Vhodné odstrániť šperky a ozdoby krku, prípadne obväzový materiál.

4. Vyšetrenie ciev dopplerovským módom - bez diétnej prípravy a pitného režimu. Podľa možnosti odoslať pacienta na vyšetrenie bez bandáže a obväzového materiálu.

5. Vyšetrenie prsníkov - bez diétnej prípravy a pitného režimu.

6. Vyšetrenie svalového a šľachového aparátu - bez diétnej prípravy a pitného režimu. Podľa možnosti odoslať pacienta na vyšetrenie bez bandáže a obväzového materiálu.

7. Biopsia pod USG kontrolou, nutné vyšetrenie hemokoagulačných parametrov

Príprava pacienta na intervenčné výkony

Základným predpokladom AG vyšetrenia a intervenčných výkonov na cievach sú fyziologické hodnoty hemokoagulačných parametrov!!!

Pacient prichádza na vyšetrenie nalačno, podľa možnosti so zavedenou venóznou kanylou (u hospitalizovaných pacientov bezvýhradne).

Pokyny pre indikujúcich lekárov:

Pred každým vyšetrením dôkladne zvážte skutočnú potrebu a prínos pre pacienta. Vyšetrenie je relatívne nákladné a počet vyšetrení nie je neobmedzený. Významným faktorom v indikácii je taktiež radiačná záťaž. Preto treba zvlášť posúdiť opakované vyšetrenia, vyšetrenia veľkých anatomických oblastí, vyšetrenia detí a ľudí vo fertilnom veku. U fertilných žien ste povinní informovať sa o eventuálnej gravidite a v jej prípade voliť len vitálne indikácie k vyšetreniu.

Za indikáciu na vyšetrenie zodpovedá primár oddelenia, ktorého pečiatka a podpis by mali byť na každej žiadanke. Vyšetrujúci rádiológ je spoluzodpovedný za indikáciu k vyšetreniu, má právo ju korigovať, prípadne aj kontraindikovať. Právom rádiológa je aj vyšetrenie doplniť o ďalšie vyšetrovacie modality, na prospech stanovenia diagnózy.

Príprava pacienta pred vyšetrením s podaním kontrastnej látky podľa rizikovosti: (spracované podľa metodického listu MZ SR Zdrav 835/1987)

K výberu typu a množstva kontrastnej látky je potrebné uviesť aktuálnu kreatinémiu!
Dobrá hydratácia pacienta je nutná!

I. skupina: zahŕňa pacientov, ktorí prekonali anafylaktoidnú reakciu pri predchádzajúcom vyšetrení röntgenkontrastnou látkou.

Príprava:
13 hodín pred vyšetrením:
1. Dithiaden 4 mg p.o. antihistaminiká H1
2. Prednizon 40 mg p. o.
3. Zantac 3 - 4 mg (Tagamet 4 - 5 mg/kg., Ranitidin) alebo iný H2 blokátor i. v.

7 hodín pred vyšetrením:
zopakovať to isté ako 13 hodín pred vyšetrením

1 hodinu pred vyšetrením:
1. Dithiaden 2 mg (Fenistil 0,1 mg/kg) i. m., alebo i. v.
2. Hydrokortison 200 mg i. v.
3. Zantac 3-4 mg (Tagamet 4-5 mg/kg Ranitidin) i. v.

II. skupina: zahŕňa všetkých rizikových pacientov okrem skupiny I. a III., patria tu chorí,ktorí:

1. prekonali reakciu po podaní akejkoľvek kontrastnej látky, mali opakované vyšetrenietou istou kontrastnou látkou v krátkom časovom odstupe (2 týždne)
2. atopické choroby (astma, alergická rinitída, ekzémy), alergie všetkých typov(hl. na jód)
3. závažné ochorenia srdca, pľúc, ciev, CNS, arytmie, poruchy nervového systému,tetania, choroby systémové (DM, tyreotoxikóza, plazmocytóm, feochromocytóm,infekcie s vysokou TT)
4. vek nad 70 rokov, fyzická vyčerpanosť, strach s vystupňovanou excitabilitou predvyšetrením, dehydratácia, hypovolémia - riešiť pred vyšetrením.

Príprava: 13 hodín pred vyšetrením:
Prednison 40 mg p. o.

6 hodín pred vyšetrením:
Prednison 40 mg p. o.

1 hodina pred vyšetrením:
Dithiaden 2 mg (H1 blokátor) i. m. alebo i. v.
Hydrokortison 200 mg i. v. pomaly
Zantac 4 mg/kg (Ranitidin eventuálne iné H2 blokátory) i. v.

III. skupina: pacienti bez rizikových faktorov.

Príprava:
1 hodinu pred vyšetrením:
Dithiaden 2 mg i. m.
Hydrokortison 100 mg i. v.

Vyšetrenie s i. v. podanou kontrastnou látkou u pacienta s I. rizikovou skupinou sa vykonáva za účasti lekárov OAIM. Indikujúci lekár je povinný túto účasť zabezpečiť!!!

Príprava pacienta na CT vyšetrenie

Na CT vyšetrenie prichádza pacient s prázdnym žalúdkom, čo znamená nejesť najmenej 5 hodín pred vyšetrením, prijímanie tekutín - hydratácia je naopak žiadaná, maximálne však do 2 hodín pred vyšetrením.

Pri vyšetrení malej panvy, retroperitonea a abdomenu je nutná perorálna kontrastná náplň kľučiek čreva, následovne:

- 1 ampulku (20 ml) Urografinu rozriediť v 1 litri vody.
- 12 hodín pred vyšetrením vypiť liter takto zriedenej kontrastnej látky a 1 hodinu pred vyšetrením ďalší liter kontrastnej látky.
- Samozrejme už nič nejesť.

Pri vyšetrení pankreasu a heparu:

- Zriedime 10 ml Urografinu do pol litra vody, pol hodiny pred vyšetrením.
- V indikovaných prípadoch používame perorálne CT suspenzie s krátkou dobou prípravy priamo na CT pracovisku.

Pred vyšetrením malej panvy u ženy je nutné zaviesť hlboko do pošvy suchý tampón, poprípade umelú skúmavku. Vyšetrenie panvy u ženy aj muža vyžaduje naplnený močový mechúr.

V prípade, že je potrebné vyšetriť pacienta s narušeným vedomím, motoricky nekľudného, malé dieťa, alebo pacienta so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami, je nutná sedácia pacienta, respektíve narkóza. Vyšetrenie je možné vykonať po dohode a spolupráci s OAIM.

Tiež vyšetrenie malých detí je treba v sedácii resp.narkóze a treba ho vopred dohodnúť telefonicky na CT pracovisku a OAIM. V týchto prípadoch, respektíve pri iných náročnejších vyšetreniach, alebo v prípade akýchkoľvek nejasností je potrebná telefonická alebo osobná konzultácia.

Príprava pacienta pred vyšetrením s podaním kontrastnej látky podľa rizikovosti: (spracované podľa metodického listu MZ SR Zdrav 835/1987)

K výberu typu a množstva kontrastnej látky je potrebné uviesť aktuálnu kreatinémiu!
Dobrá hydratácia pacienta je nutná!


I. skupina: zahŕňa pacientov, ktorí prekonali anafylaktoidnú reakciu pri predchádzajúcom vyšetrení rötgenkontrastnou látkou.

Príprava:
13 hodín pred vyšetrením:

1. Dithiaden 4 mg p. o. antihistaminiká H1
2. Prednizon 40 mg p. o.
3. Zantac 3 - 4 mg (Tagamet 4-5 mg/kg., Ranitidin) alebo iný H2 blokátor i. v.

7 hodín pred vyšetrením zopakovať to isté ako 13 hodín pred vyšetrením

1 hodinu pred vyšetrením:
1. Dithiaden 2 mg (Fenistil 0,1 mg/kg) i. m., alebo i. v.
2. Hydrokortison 200 mg i. v.
3. Zantac 3 - 4 mg (Tagamet 4 - 5 mg/kg Ranitidin) i. v.

II. skupina: zahŕňa všetkých rizikových pacientov okrem skupiny I. a III., sem patria chorí, ktorí:
1. prekonali reakciu po podaní akejkoľvek kontrastnej látky, mali opakované vyšetrenietou istou kontrastnou látkou v krátkom časovom odstupe (2 týždne)
2. atopické choroby (astma, alergická rinitída, ekzémy), alergie všetkých typov(hl. na jód)
3. závažné ochorenia srdca, pľúc, ciev, CNS, arytmie, poruchy nervového systému,tetania, choroby systémové (DM, tyreotoxikóza, plazmocytóm, feochromocytóm, infekcie s vysokou TT)
4. vek nad 70 rokov, fyzická vyčerpanosť, strach s vystupňovanou excitabilitou pred vyšetrením, dehydratácia, hypovolémia - riešiť pred vyšetrením.

Príprava:
13 hodín pred vyšetrením:

Prednison 40 mg p. o.

6 hodín pred vyšetrením:
Prednison 40 mg p. o.

1 hodina pred vyšetrením:
Dithiaden 2 mg (H1 blokátor) i. m. alebo i. v.
Hydrokortison 200 mg i. v. pomaly
Zantac 4 mg/kg (Ranitidin eventuálne iné H2 blokátory) i. v.

III. skupina: pacienti bez rizikových faktorov.

Príprava:
1 hodinu pred vyšetrením:

Dithiaden 2 mg i. m.
Hydrokortison 100 mg i. v.

Vyšetrenie s i. v. podanou kontrastnou látkou u pacienta s I. rizikovou skupinou sa vykonáva za účasti lekárov OAIM. Indikujúci lekár je povinný túto účasť zabezpečiť.

Základným predpokladom AG vyšetrenia a intervenčných výkonov na cievach sú fyziologické hodnoty hemokoagulačných parametrov!!!

Pacient prichádza na vyšetrenie nalačno, podľa možnosti so zavedenou venóznou kanylou (u hospitalizovaných pacientov bezvýhradne).

Pokyny pre indikujúcich lekárov:

Pred každým vyšetrením dôkladne zvážte skutočnú potrebu a prínos pre pacienta. Vyšetrenie je relatívne nákladné a počet vyšetrení nie je neobmedzený. Významným faktorom v indikácii je taktiež radiačná záťaž. Preto treba zvlášť posúdiť opakované vyšetrenia, vyšetrenia veľkých anatomických oblastí, vyšetrenia detí a ľudí vo fertilnom veku. U fertilných žien ste povinní informovať sa o eventuálnej gravidite a v jej prípade voliť len vitálne indikácie k vyšetreniu.

Za indikáciu na vyšetrenie zodpovedá indikujúci lekár alebo primár oddelenia, ktorého pečiatka a podpis by mali byť na každej žiadanke. Vyšetrujúci rádiológ je spoluzodpovedný za indikáciu k vyšetreniu, má právo ju korigovať, prípadne aj kontraindikovať. Právom rádiológa je aj vyšetrenie doplniť o ďalšie vyšetrovacie modality, na prospech stanovenia diagnózy.

Príprava pacienta pred vyšetrením s podaním kontrastnej látky podľa rizikovosti: (spracované podľa metodického listu MZ SR Zdrav 835/1987)

K výberu typu a množstva kontrastnej látky je potrebné uviesť aktuálnu kreatinémiu!
Dobrá hydratácia pacienta je nutná!


I. skupina: zahŕňa pacientov, ktorí prekonali anafylaktoidnú reakciu pri predchádzajúcom vyšetrení röntgenkontrastnou látkou.

Príprava:
13 hodín pred vyšetrením:

1. Dithiaden 4 mg p.o. antihistaminiká H1
2. Prednizon 40 mg p. o.
3. Zantac 3 - 4 mg (Tagamet 4 - 5 mg/kg., Ranitidin) alebo iný H2 blokátor i. v.

7 hodín pred vyšetrením:
zopakovať to isté ako 13 hodín pred vyšetrením

1 hodinu pred vyšetrením:
1. Dithiaden 2 mg (Fenistil 0,1 mg/kg) i. m., alebo i. v.
2. Hydrokortison 200 mg i. v.
3. Zantac 3-4 mg (Tagamet 4-5 mg/kg Ranitidin) i. v.

II. skupina: zahŕňa všetkých rizikových pacientov okrem skupiny I. a III., patria tu chorí,ktorí:

1. prekonali reakciu po podaní akejkoľvek kontrastnej látky, mali opakované vyšetrenietou istou kontrastnou látkou v krátkom časovom odstupe (2 týždne)
2. atopické choroby (astma, alergická rinitída, ekzémy), alergie všetkých typov(hl. na jód)
3. závažné ochorenia srdca, pľúc, ciev, CNS, arytmie, poruchy nervového systému,tetania, choroby systémové (DM, tyreotoxikóza, plazmocytóm, feochromocytóm,infekcie s vysokou TT)
4. vek nad 70 rokov, fyzická vyčerpanosť, strach s vystupňovanou excitabilitou predvyšetrením, dehydratácia, hypovolémia - riešiť pred vyšetrením.

Príprava: 13 hodín pred vyšetrením:
Prednison 40 mg p. o.

6 hodín pred vyšetrením:
Prednison 40 mg p. o.

1 hodina pred vyšetrením:
Dithiaden 2 mg (H1 blokátor) i. m. alebo i. v.
Hydrokortison 200 mg i. v. pomaly
Zantac 4 mg/kg (Ranitidin eventuálne iné H2 blokátory) i. v.

III. skupina: pacienti bez rizikových faktorov.

Príprava:
1 hodinu pred vyšetrením:
Dithiaden 2 mg i. m.
Hydrokortison 100 mg i. v.

Vyšetrenie s i. v. podanou kontrastnou látkou u pacienta s I. rizikovou skupinou sa vykonáva za účasti lekárov OAIM. Indikujúci lekár je povinný túto účasť zabezpečiť!!!

Kontakty

RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE
Centrálne okienko: 046/5112 408
CT: 046/5112 400, 447
Mamografia: 046/5112 404
Sonografia: 046/5112 411
Angiografia: 046/5112 412, angio@hospital-bojnice.sk
Popisovňa snímok: 046/5112 406

CT lekár
046/5112443
CT zdravotná sestra
046/5112442
CT obsluha asistent
046/5112447
Angiografia + obsluha
046/5112412
Sonografia
046/5112411
Archív snímkov
046/5112408
Popisovňa snímkov- lekári
046/5112406
Tmavá komora
046/5112409
RDG pracovisko II.
046/5112404
RDG pracovisko I.
046/5112403
Laboranti
046/5112413
Vedúci laborant
046/5112397
Primár
046/5112396