Integrovaný regionálny operačný program

Pandémia COVID-19

          

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Konkrétny cieľ: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Dátum predloženia: december 2020

Dátum schválenia: február 2021

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 655 030,87 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 1 742 137,76 EUR

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu je prispieť k minimalizovaniu dopadov pandémie COVID-19 zabezpečením dostatočného materiálno-technického vybavenia a obstaraním prístrojovej a zdravotníckej techniky pre NsP Prievidza. K dosiahnutiu cieľa projektu budú realizované tri aktivity. Prvou bude vybavenie NsP zdravotníckou technikou a zariadeniami pre prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19. Druhou aktivitou bude vytvorenie mobilného odberového miesta v NsP a treťou aktivitou v rámci projektu bude zabezpečenie ochrany pracovníkov NsP Prievidza pred ochorením COVID-19 a ochrany verejného zdravia.

Vybavenie – zabezpečenie uvedených aktivít projektu pozostáva najmä : z nákupu zdravotníckych prístrojov a vybavenia – mobilný RTG prístroj a prenosný ultrazvuk, USG prístroj so sondami abdominálnou, cievnou, pleurálnou, na nervové pletence pre sonografické vyšetrenie, EKG prístroje (5 ks ), laparoskopická veža, ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu (3 ks), transportný pľúcny ventilátor, prenosné monitory vitálnych funkcií (5 ks), prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO, defibrilátory prenosné bifázické (3 ks), infúzny systém, polohovateľné el. nemocničné lôžka (75 ks) a štandardné lôžka (60 ks). Zároveň bude zrealizované zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov nákupom aerosolových zariadení na dezinfekciu povrchov, germicídnych žiaričov zakúpením parného sterilizátora, ochranných pomôcok na ochranu tela, chirurgických masiek, respirátorov FFP3 a dezinfekčné prostriedky na ruky a povrchy a zriadením preventívneho vstupného kontajnerového filtra s termokamerou.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri