FARMACEUT

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu FARMACEUTA.

Kvalifikačné predpoklady:

  •  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia

Základná mzda:  od 1.193,- €

Termín nástupu:  ihneď, resp. podľa dohody

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s  profesijným životopisom a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle aktuálneho zákona, zasielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01 Bojnice

alebo na e-mailovú adresu: praca@hospital-bojnice.sk

Kontakt: 046/5112-181, 259  -  námestník pre LPS MUDr. Milan Henčel, PhD.

               046/5112-114  -  odbor RĽZ p. Kiripolská

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve a to:

  • Príspevok na stravovanie
  • Odmeny darcom krvi
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • Príspevok na detskú rekreáciu
  • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • Príspevok na zdravotnú starostlivosť

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri