PRAKTICKÉ SESTRY (zdravotnícki asistenti) na lôžkové oddelenia

NsP príjme do pracovného pomeru praktické sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

 Kvalifikačné predpoklady a zručnosti:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore praktická sestra (zdravotnícky asistent)
 • Prax v odbore vítaná
 • Pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa
 • Aktívna znalosť práce s PC
 • Samostatnosť a zodpovednosť
 • Komunikatívnosť, flexibilita, empatia
 • Psychická odolnosť

 Základná mzda:  absolventi 792,- € + príplatky

 Dátum nástupu:   Dohodou

 Vyžaduje sa povinná registrácia v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov.

 Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s  profesijným životopisom, s fotokópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zasielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01 Bojnice

alebo na e-mailovú adresu: praca@hospital-bojnice.sk

Kontakt:   046/5112-147  -  námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Pastieriková

               046/5112-114  -  odbor RĽZ p. Kiripolská

 NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody - podporu ďalšieho vzdelávania a peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Príspevok na dopravu do zamestnania a späť
 • Jubilejné odmeny – životné a pracovné
 • Sociálna výpomoc
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri